دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-82 
مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی

صفحه 43-56

فائزه ایمانی؛ میهن اوستا؛ سید مهدی رجائی