اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

 نشریه پژوهش در آموزش زیست شناسی با هدف ارتقاء پژوهش و تولید محتوا در زمینه ی ارتباط  رشته زیست شناسی با رشته هایی مانند علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، سنجش و ارزشیابی و دیگر حوزه های مرتبط با آموزش با رویکرد تطبیقی منتشر می شود. نشریه بر آن است تا با فراهم سازی بستری برای انتشار دست آوردهای پژوهشی صاحب نظران و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، دانشجویان و دانشجو معلمان و دبیران محترم از سویی امکان برقراری ارتباط آنها را با  پژوهشگران، کاربران و دیگر فعالان حوزه آموزش زیست شناسی میسر سازد و از سویی فضایی را برای نقد و همفکری بیشتر آماده سازد. مسئولان نشریه امیدوارند در آینده نزدیک دیدگاه های پژوهشگران ایرانی را در قالب نظریه های معتبر در این حوزه را به محافل علمی – پژوهشی ملی و فراملی معرفی کنند.