اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اعظم غلامی

فیزیولوژی جانوری استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.gholamicfu.ac.ir

سردبیر

زهرا زارع

زیست شناسی تکوینی استادیار دانشگاه فرهنگیان

z.zarecfu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرویز انصاری راد

آموزش علوم تجربی استادیار دانشگاه فرهنگیان

ansarirad1346gmail.com

علیرضا حیدرنیا

آموزش بهداشت استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس

hidarniamodares.ac.ir

عادله دیوسالار

زیست شناسی سلولی مولکولی دانشیار دانشگاه خوارزمی

divsalarkhu.ac.ir

زهرا زارع

زیست شناسی تکوینی استادیار دانشگاه فرهنگیان

z.zarecfu.ac.ir

قدرت عبادی مناس

زیست شناسی تکوینی استادیار دانشگاه فرهنگیان

ebadimanasgmail.com

اعظم غلامی

فیزیولوژی جانوری استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.gholamicfu.ac.ir

نوشین گشمردی

فیزیولوژی جانوری استادیار دانشگاه فرهنگیان

m.gashmardicfu.ac.ir

معصومه مدرس

فیزیولوژی گیاهی استادیار دانشگاه فرهنگیان

m.modarrescfu.ac.ir

لطف اله مهدوی

فیزیولوژی جانوری استادیار دانشگاه فرهنگیان

mahdavil2000yahoo.com

محمد نبیونی

زیست شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

nabiunikhu.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

محمد رضا پاشایی

ربان وادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

pashaei.rezayahoo.com

صفحه آرا

مجتبی بابائیان

گرافیک مدرس دانشگاه فرهنگیان

babaeeianmgmail.com

مدیر داخلی

ساعده سیفی

مهندسی کامپیوتر پرسنل دانشگاه فرهنگیان

s.seyficfu.ac.ir