تکمیل فرم تعارض منافع هنگام ارسال مقاله

قابل توجه نویسندگان گرامی

فرم تعارض منافع را از سایت دانلود نموده و توسط نویسنده مسئول تکمیل، امضا و اسکن گردد. سپس هنگام ارسال مقاله  از قسمت اضافه کردن فایل ها، علاوه بر فایل اصلی مقاله( بدون نام نویسندگان) و فایل مشخصات نویسندگان، فرم تعارض منافع تکمیل شده نیز بارگزاری گردد.

دانلود فرم تعارض منافع