داوران

نام داور وابستگی سازمانی
پرویز انصاری راد استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
ناهید ثامتی دکتری روان‌شناسی تربیتی.استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان .مرکز نسیبه. تهران.ایران
ماهرخ حسن زادگان رودسری مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
منیژه حسینی راد گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
سید مهدی رجائی استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
زهرا زارع استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
افسانه صمدی استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی
قدرت عبادی مناس استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی
فیروزه علویان دانشیار، گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان
اعظم غلامی استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
محبوبه فناخسرو استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
محبوبه کندی مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
سمیه کی پور استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
نوشین گشمردی استادیار دانشگاه فرهنگیان بوشهر
مهشید گلستانه استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
شیرین لطفی پناه مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
معصومه مدرس استادیار دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
لطف الله مهدوی استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران