اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول اخلاقی نشریه

- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

- مقاله های  ارسالی باید در زمینه ی تخصصی نشریه و دارای جنبه های آموزشی باشد.

- مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در نشریه ی دیگری ( داخل یا خارج کشور ) و یا کتابچه ی همایشی چاپ شده باشد ( مگر در شکل چکیده در همایش ها ) و نباید به طور همزمان برای چاپ به نشریه دیگر ارائه شده باشد. در صورت احراز هر یک از موارد فوق،  در هر مرحله چه قبل و یا بعد از چاپ، مقاله از نظر دست اندرکاران مجله، فاقد هر گونه اعتبار علمی اعلام می گردد.

- نویسنده(گان) متعهد می شوند که کل یا بخشی از مقاله بدون ذکر منبع از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

- مجله در قبول , رد و اصلاح مقالات آزاد است.