بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر زیست شناسی، آموزش و پرورش دزفول. خوزستان. ایران.

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی ‌دهم بر عملکرد آموزشی دبیران زیست شناسی انجام شد، روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق تمام دبیران زیست شناسی استان خوزستان به تعداد ۳۹۵ نفر است، که نمونه ای به حجم ۱۸۶ نفر از میان آنان از طریق جدول مورگان و بطور تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار گرفته است و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار spss استفاده شده است. نتایج از طریق روش‌های‌ آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داد که از دیدگاه دبیران زیست شناسی پایه دهم، ساختار جدید کتاب زیست‌شناسی در بهبود مدیریت‌کلاسی، بهبود‌ روش تدریس، بهبود نواندیشی، نوآوری در تدریس و افزایش توانایی دبیران در ارزشیابی مناسب از درس زیست‌شناسی تأثیر دارد. شناخت شیوه‌های گسترش نوآوری، نواندیشی و نوجویی در ایجاد فرهنگ تغییر یادگیری، نقش اثربخشی را در دبیران زیست‌شناسی نسبت به ساختار جدید کتاب زیست شناسی‌ دهم ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


- باقری،احسانه (1385).راهبردهای آموزش مهارت های تفکر انتقادی ،ماهنامه رشد آموزش ابتدایی، شماره 3 .
- بایرامی، جعفر، (1372). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت در رابطه با کارایی شغلی معلمان در استان اردبیل، پایان نامه. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
- حقانی، فریبا؛ امینیان، بهاره؛ کمالی، فرحناز؛ جمشیدیان، سپیده. (1389). مهارت های تفکرانتقادی و ارتباط آن باهوش هیجانی در دانشجویان پزشکی دوره مقدماتی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش).10(5): 906-917.
- شعاری نژاد، علی اکبر .(1379). نقش آموزش و پرورش در فرهنگ عمومی، تهران: انتشارات دانش و فرهنگ.
- سیف، علی اکبر(1391). روان شناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری وآموزش) ،تهران :انتشارات آگاه.
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390)، شورای عای انقلاب فرهنگی
- شعبانی، حسن (1392). روش تدریس پیشرفته ( آموزش مهارت ها وراهبردهای تفکر ) تهران:  انتشارات سمت.
 - Osamwonyi, E.F. (2016). In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward. Journal of Education and Practice.7(26): 83-87.
                        
  - Chiou - hui Choua. (2010). Investigating the effects of incorporating cohhaborative action research Into an in - s, rvice teacher training program. a departmant of english instruction. National Hsinchu Univercity of Education, Taiwan.
-Laschinger, K. S. finegan. J. (2005). Using empowerment to build trust and Respect in the workplace. Nosecone. 23 (1): 6-13.