تحلیل محتوای کتاب درسی زیست شناسی پایه دهم به روش فلش، مک لافلین و کلوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای کتاب‌ زیست‌شناسی پایه دهم چاپ سال 1397 طبق الگوهای کمی فلش، مک‌لافلین و کلوز به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، بر مبنای روش تحلیل محتوا می‌باشد. همچنین برای اجرای روش کلوز یک نمونه تصادفی مرکب از 21 دانش آموز پایه دهم، از ناحیه 4 آموزش و پروش شیراز انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به روش کلوز را تکمیل نمودند. با بررسی تصادفی برخی از فصول طبق الگوی فلش، نتایج حاصل نشان داد که محتوای کتاب در فصول 1 و 5، دشوار و در فصل 3 بسیار دشوار است. همچنین آمار نشان می‌دهد بر اساس شاخص مک لافلین، دو سوم از فصولی که تصادفاً بررسی شده‌اند، مناسب دانش‌آموزان پایه یازدهم است و یک سوم دیگر برای تدریس در کلاس دهم بلامانع است. نحوه عملکرد و پاسخ‌دهی دانش‌آموزان به پرسشنامه مربوط به روش کلوز، با نشان دادن تحمل بار روانی بالا از سوی دانش‌آموزان پایه دهم، تاییدی دیگر بر پیشنهاد بازنگری کتاب زیست شناسی پایه دهم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران(1391).
- پیروانی نیا، پگاه؛ پیروانی نیا، پونه. (1388). تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن. مفاهیم قرآنی. دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث.
- جعفری هرندی، رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم. لیاقتدار، محمدجواد. (1389). بررسی تطبیقی عنـصر در برنامـه ی درسـی آمـوزش عمـومی علـوم ایـران و چنـد کــشور جهـان. مطالعــات تربیتـی و روان شناسـی. 11(1): 235-260.
- خان احمدی، مهسا؛ میرقادری، ساجده سادات و نوری، فاطمه. (1398). ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب زیست شناسی یازدهم به پنج شیوه مک لافلین، فلش، هارتلی، گانینگ و فرای، کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره. آموزش و پژوهش تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی، سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
- دیانی، محمدحسین.( 1366،بهار). سه فرمول برای تشخیص سطح خوانایی نوشته‌های ویژه نوسوادان. نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، شماره چهارم.
- دیانی، محمدحسین. (1379). سنجش خوانایی نوشته‌های فارسی؛ خوانا نویسی برای کودکان، نوسوادان و نوجوانان.مشهد: کتاخانه رایانه ای.
- علیرضایی، مریم. (1385). جایگاه هویت ملی و دینی در کتب درسی دوره متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه بیرجند.
- فضل الهی، سیف اله. (1374). ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی تحصیلی بر اساس مدل‌های تحلیل محتوا و بررسی دیدگاه دبیران مربوطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی؛ گرایش برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
- فضل الهی‌‌، سیف اله؛ ملکی توانا، منصوره. (1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تاکید بر تکنیک‌های خوانایی سنجی و تعیین ضریب درگیری متون. فصلنامه پژوهش. 3: 71-94.
- فضل الهی، سیف اله. ملکی توانا، منصوره. (1390). ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس پنج فرمول فرای، گانینگ، فلش، لافلین و کلوز. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 6(22): 141-162. 
- محمدی اترگله, مصطفی؛ اسماعیلی، مریم؛رحیمی، محمدامین؛ محمدی، مهناز. (۱۳۹۵). تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص‌های گانینگ و کلوز، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
- مصلح امیردهی، هادی؛ قاسمی، مژگان. (1395). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه.
- ملکی، عصمت.(1380) تحلیل محتوای کتابهای علوم پایه اول گروه کم توان ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی؛ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- معروفی، یحیی؛ یوسف زاده، محمدرضا. (1388). تحلیل محتوا در علوم انسانی (راهنمای عملی تحلیل کتاب‌های درسی). همدان: سپهردانش.
- یارمحمدیان، محمد حسین .(1386). اصول برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات یادواره کتاب
-Wimmer, Roger D.&R. Dominich (2006), Mass Media Research: an Introduction,USA:Thomson.
-Zais, Robert S.(1996), Curriculum: Principles and Foundations, New York: Crowel Company.