ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته آموزش زیست شناسی دوره ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجومعلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زیست شناسی. دانشگاه فرهنگیان تهران. تهران. ایران

2 دبیر زیست شناسی، سنندج، کردستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش ارزیابی کیفیت برنامه درسی در حال اجرای دوره کارشناسی رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان است. روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی و پیمایشی است. ابعاد مورد بررسی، پژوهش محوری، مساله محوری، مدیریت کلاس درس، روش‌های آموزش فعال، مهارت ارزشیابی و بهره مندی از مباحث علمی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجو معلمان دختر و پسر کارشناسی رشته آموزش زیست شناسی ورودی ۱۳۹۴، دانشگاه فرهنگیان، تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که توسط محققان طراحی شد و بعد از تایید روایی و پایایی(0.95)، توسط جامعه آماری تکمیل شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با آزمون t تک گروهی و نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد میزان رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه درسی در سطح متوسط رو به پایین قرار داشت، اما در ابعاد مهارت ارزشیابی و مدیریت کلاس درس دانشجو معلمان رضایت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها داشتند و مطلوب گزارش شدند؛ در مولفه های مساله محوری و روش های آموزش فعال، برنامه درسی در سطح کیفی تقریبا نزدیک به متوسط بوده و تا حد کمی نامطلوب و از حیث مولفه های پژوهش محوری و بهرمندی از مباحث علمی در سطح کیفی تاحدی نامطلوب قرار داشت و از دیدگاه دانشجو معلمان، برنامه درسی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان نیازمند تغییر، اصلاح و بازنگری است.

کلیدواژه‌ها


- امینی، محمد؛ گنجی، محمد و یزد خواستی، علی (1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 55(14):61-87.
- اناری نژاد، عباس؛ امیدیان، فاطمه و عبدالهی، نرگس 1394. ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی. تهران ـ دانشگاه فرهنگیان.
- بازرگان، عباس(1392). ارزشیابی آموزشی مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت.
- پریشانی، ندا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ شریفیان، فریدون و فرهادیان، مهرداد (1395). بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره دوم متوسطه ایران براساس نظر متخصصان برنامه درسی و محیط زیست. پژوهش های آموزش و یادگیری. 13(2):47-59.
- درخشان فرد، پروانه و برومند نسب، مسعود (1395). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان دزفول ( از دیدگاه دانش آموختگان) با استفاده از الگوی سیپ، سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی، اجتماعی ایران، تهران، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم وفنون بنیادین.
- زین الدینی میمند، زهرا؛ نادری، عزت الله؛ شریعتمداری، علی و سیف نراقی، مریم (1389). ارائه الگوی راهنمای تدوین برنامه درسی براساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. شماره 4(4):99-128.
- سرمد، زهره و وزیری، مژده(1377). شاخص های کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا س، شماره 24 و 25(7و8):151 -167.
- سلطانی، اصغر(1393). تحلیل نظریه برنامه درسی در کتب دانشگاهی ایران. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی شماره 34:28-50.
- فتحی واجارگاه، کوروش. (1388).اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران: انتشارات بال
- فتحی واجارگاه، کوروش و شفیعی، ناهید(1386). ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 5 (2):1-26.
- فتحی واجارگاه، کوروش. (1384). کالبد شکافی برنامه درسی تجربه شده(مدلی برای پژوهش در برنامه درسی). قلمرو برنامه درسی در ایران، وضعیت موجود و چشم انداز آینده(مجموعه مقالات انجمن برنامه درسی ایران)، تهران: انتشارات سمت.
- قادری، حیدر و شکاری، عباس (1393). ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان، پژوهش در برنامه درسی، شماره14(11):147-162.
- قوچانی، امید مهراب و محمدزاده، سعید(1394). ارزیابی کیفیت برنامه درسی گرایش مقطع کارشناسی ترویج وآموزش کشاورزی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره3(46):589-598.
-کشتی‌آرای، نرگس؛ فتحی واجارگاه،کوروش؛ زیمیتات،کرایگ و فروغی، احمد علی(1388). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد پدیدار شناسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره 15(4):281-30
- محمدی، یحیی؛ حکمتی، نرگس و نویدی نیا، حسین(1395). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی براساس مدل تایلر ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 25: 53-60.
 
 
- مهر محمدی، محمود (1384). تعلیم و تربیت فرهنگ و جهانی شدن. مجموع مقاله های اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات وزارت خارجه
- نورآبادی، سولماز، موسی پور، نعمت الله و علی عسگری، مجید؛ حاجی حسین نژاد، غلامرضا(1393). ارزیابی کیفیت برنامه های درسی میان رشته ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره 2(4):61-84.
- نیکخواه، محمد و لیاقتدار، محمد جواد (1397). بررسی کیفیت اجرای برنامة ‌درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان؛ مطالعة موردی: استان چهارمحال و بختیاری. دو فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، 1(3): 105-134