سنجش مقایسه ای دیدگاه دانش آموزان و دبیران دبیرستان های منطقه 9 تهران درباره‌ی چالش های به کارگیری فناوری در آموزش زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان مرکز بهشتی تهران

3 دانش آموز رشته تجربی دبیرستان نمونه دولتی شهید فرجی منطقه ۹ تهران

چکیده

این تحقیق به منظور نظرسنجی از دانش آموزان و دبیران به منظور بررسی استفاده از وسایل و مواد آموزشی و نقش و اهمیت آن‌ها در فرایند تدریس در درس زیست شناسی ١ در سال تحصیلی ٩٨-٩٩ شهر تهران می باشد. فناوری آموزشی نه تنها در آموزش علوم نقش مهمی دارد بلکه زمینه انجام انواع کارهای تحقیقاتی و پژوهشی را برای دانش آموزان فراهم می‌کند. جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان و دبیران دهم تجربی منطقه 9 شهر تهران است. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه، روش تصادفی خوشه ای مبتنی بر انتخاب چند مرحله ای می باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که با وجود تشابه و همسانی ابزار و لوازم موجود در دبیرستان های دخترانه و پسرانه این دو گروه از نظرات متفاوتی در نقش فناوری در فرایندهای آموزشی درس زیست شناسی دارند؛  دختران نسبت به پسران در استفاده از فناوری آموزشی علاقه مندی بیشتری نشان دادند. معلمان در بکارگیری ابزار و وسایل آموزشی مهارت لازم را دارند، مهم ترین چالش های پیش رو برای دانش آموزان و دبیران درس زیست شناسی ١ در مطالعه حاضر شامل مواردی از قبیل زمان ناکافی برای استفاده از مواد آموزشی، دشواری در هماهنگی و تهیه وسایل آموزشی مربوط به درس زیست شناسی و عدم تناسب کافی وسایل آموزشی با تعداد دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


 - ذوالقدرنسب، محسن؛ اسماعیلی، رضا؛ حمزه نظری، صارم. (1394). بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و تأثیر مثبت آنها در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی. کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه. شیراز. ایران
- زنگنه، حسین. (1390). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. تهران: آوای نور.
- زینالی، فاطمه.(1394). بررسی رابطه وسایل کمک آموزشی با یادگیری دانش آموزان دورة راهنمایی مدارس استان آذربایجان غربی. دومین کنفرانس بین الملللی پژوهش در علوم و تکنولوژی. استانبول. ترکیه.
- سیف، علی اکبر. (1386) روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.
- شعاری نژاد، علی اکبر .(1379). نقش آموزش و پرورش در فرهنگ عمومی، تهران: انتشارات دانش و فرهنگ.
- Hofstein, A. (2004). The laboratory in chemistry education: thirty years of experience with developments, implementation and evaluation, Chemistry Education Research and Practice, 5,247-264.
- Hofstein, A. Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. J. Royal Society of chemistry, 8(2): 105-107.
- Hofstein, A., Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty‐first century. Wiley Periodicals, Inc. Sci. Ed. 88:28-54.  
- Russell, C.B. Weaver, G.C. (2008). Student Perceptions of the Purpose and Function of the Laboratory in Science: A Grounded Theory Study Int. J. Scholar. Teach. Learn.2(2):1-14.
- Shulman, L. Tamir, P. (1973). Research on teaching in the natural science.Second Handbook of Teaching, Travers, ed. Chicago: Rand McNally college publishing co.