نویسنده = فائزه ایمانی
بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشته‌های آموزش زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه‌های فرهنگیان استان اصفهان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 37-48

سید مهدی رجائی؛ فائزه ایمانی؛ مهدی واثقی اردکانی؛ میهن اوستا


مروری بر روش‌های نوین آموزش زیست‌شناسی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 43-56

فائزه ایمانی؛ میهن اوستا؛ سید مهدی رجائی