بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشته‌های آموزش زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه‌های فرهنگیان استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

2 زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان،ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان ، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان رشته‌های آموزش زیست‌ شناسی و آموزش فیزیک بر اساس متغیرهایی همچون جنسیت، رشته و سال ورودی می‌باشد. دانشجو معلمان به‌عنوان معلمان آینده نظام آموزشی، بعد از دانش آموزان مهم‌ترین رکن دستگاه آموزش‌وپرورش محسوب می‌شوند لذا افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور تعداد 101 نفر از دانشجو معلمان آموزش زیست‌ شناسی و آموزش فیزیک در سال‌های ورودی 95، 96، 97 و 98 به‌صورت نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ ای انتخاب شدند و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس بر روی آنان اجرا گردید. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار کامپیوتری (SPSS-21) مورد تجزیه‌ و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج آن در دو قسمت جداگانه آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شد. میانگین انگیزه پیشرفت دانشجویان پسر و دختر مانند میانگین انگیزه دانشجویان زیست و فیزیک با یکدیگر تفاوت معنی‌ داری ندارد (0.5 < p ) درحالی که بین میانگین انگیزه پیشرفت دانشجویان ورودی سال‌های 95 تا 98 تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1.  اسلاوین، ر (1398)، روانشناسی تربیتی: نظریه و کاربست (ترجمه: یحیی سیدمحمدی). تهران: روان.
 2. استیپک، د (1390)، انگیزش برای یادگیری: از نظریه تا عمل (ترجمه: نرجس عمویی و رمضان حسن­زاده). مشهد: دنیای پژوهش.
 3. بخشی، ح؛ میرجلیلی، ن؛ کاظمی­زاده، ز؛ ایرانمنش، ف؛ استبرق، ر (1397). بررسی عوامل مؤثر انگیزش یادگیری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دندانپزشکی. 31(1): 57-49.
 4. بیابان‌گرد، ا (1384). رابطه میان عزت‌نفس، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان سال سوم دبیرستان‌های تهران. مطالعات روان‌شناختی. 1(4): 144-131.
 5. تمنایی­فر، م؛ گندمی ز (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 4(1): 19- 15.
 6. رضاخانی، س (1386). بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی. 2(2): 106-85.
 7. ریو، ج (1398)، انگیزش و هیجان (ترجمه: یحیی سیدمحمدی). تهران: ویرایش.
 8. شفیع‌آبادی، ع (1390). مقدمات راهنمایی و مشاوره، تهران: رشد.
 9. غلامی، ی؛ خداپناهی، م؛ رحیمی­نژاد، ع؛ حیدری، م (1385). رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج "تیمز ـ آر ". روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 2(7): 218-207.
 10. فیروزنیا، س؛ یوسفی، ع؛ قاسمی، غ (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 9(1): 84-79.
 11. کرمی، ز؛ رجائی، س م؛ کدخدائی، م (1398). بررسی تفاوت­های جنسیتی در انگیزش تحصیلی و معنای تحصیل دانشجویان رشته­های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه. 11(5): 24-16.
 12. مولا­زاده، ع؛ حمایلی مهربانی، ح؛ غلامی، م س؛ مرتضوی، ا؛ دولت‌خواه، ح؛ قدسی، ر (1393). ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال ۱۳۹۲. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور.2(4): 61-54.
 13. مولوی، پ؛ رستمی، خ؛ فدایی نائینی، ع؛ محمد نیا، ح؛ رسول‌زاده، ب (1386). بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 25(1): 58-53.
 14. نوحی، س؛ حسینی، س م؛ رخساری­زاده، ح؛ صبوری، ا؛ علیشیری، غ (1391). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج). مجله طب نظامی.14(3): 204-200.
 15. واحدی، ش؛ اسماعیل­پور، خل؛ زمان‌زاده، و؛ عطایی‌زاده، ا (1391). نیمرخ‌های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویکرد فرد- محور. فصلنامه مدیریت پرستاری.1(1): 46-36.