تحلیل محتوای مقایسه ای بخش دستگاه حرکتی کتاب زیست شناسی 2 و بخش سیستم عضلانی کتاب علوم طبیعی مدارس آمریکا به روش خلاقیت گیلفورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی کارشناسی دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان

3 دانش آموز پایه یازده ام رشته علوم تجربی دبیرستان نمونه شهید فرجی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش در کشورهای پیشرفته، شکوفایی و خلاقیت است. آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد آموزشی با تولید محتوای خلاق می تواند در این باره بسیار تاثیر گذار باشد. روش تحقیق در این پژوهش،  توصیفی -پیمایشی از نوع تحلیل محتوا به روش خلاقیت گیلفورد و کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل محتوای کتاب زیست شناسی سال یازدهم دوره متوسطه دوم و کتاب علوم طبیعی دبیرستان های کشور آمریکا می باشد. در مرحله اول سوالات، تصاویر، فعالیت ‌ها و متن کتاب ها مشخص و کد گذاری شد، در مرحله دوم کلیه واحدها در تمامی قسمت ها با طبقه مورد نظر، از نظر شاخص های خلاقیت گیلفورد مطابقت داده شدند. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در محتوای بخش دستگاه حرکتی کتاب زیست شناسی یازدهم با توجه به سطوح خلاقیت گیلفورد به سطوح حافظه شناختی و تفکر همگرا توجه نشده است ولی به سطوح دیگر از جمله تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب توجه لازم صورت گرفته است. در حالی که در متن کتاب علوم طبیعی دبیرستان های کشور آمریکا به سطوح حافظه شناختی و تفکر همگرا توجه شده است ولی به سطوح دیگر از جمله تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب توجهی صورت نگرفته است. بنابراین کتاب زیست شناسی یازدهم در مقایسه با کتاب علوم طبیعی مدارس آمریکا به محور اصلی خلاقیت از دیدگاه گیلفورد (تفکرهمگرا) توجه بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


انارکی،  فیروز (1387). بررسی تاثیر فعالیت علوم بر پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی.
سرداری گرده، باقر (1381). بررسی تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره ابندایی در رابطه با اعمال ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سلیمانی، افشین.(1388).کلاس خلاقیت (تمرین ها و روش های عملی پرورش خلاقیت برای معلمان و مربیان). چاپ چهارم: تهران: انجمن اولیا و مربیان.
سلیمی، لیلا و عصاره، علیرضا (1392). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(4): 73-102.
کریمی، یوسف. (1395). روان شناسی تربیتی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات ارسباران.
عیناوی، ندا.(1383). ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مهدوی پور، محمدرضا (1387). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد و ﻣﻬﺎرت حل مساله گانیه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید رجایی.
Linda Niman (2007). Whats Creativity, http://www.creativityatwork.com/?s=creativity (2013, Nov. 3)
Pandey, S., Sharma, RRK. (2009) Organizational Factors for Exploration and Exploitation. journal of Technology Management & Innovation,48-58.
Stojanova, B. (2010). Development of creativity as a basic task of the modern educational System. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2): 3395–3400.
Torrance, E. P. (1974). The Torrance Tests of Creative Thinking–Norms—Technical Manual Research Edition—Verbal Tests, Forms A and B—Figural Tests, Forms A and B. Princeton NJ: Personnel Press.