تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زیست شناسی.شهید رجایی.فاظمه زهرا.اصفهان.ایران

2 دانشجوی دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

تحول در نظام آموزشی معادل با تحول در نیروی انسانی آن کشور و سازندگی در آینده است. یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است و بهبود این بخش منجر به تغییراتی مهم در جامعه و تغییر گسترده در سیر یادگیری می شود. در این پژوهش کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹۶، طبق الگوی فعال- غیرفعال ویلیام رومی مورد بررسی قرارداده شد. روش تحقیق، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب زیست‌شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹۶ است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ضریب درگیری یادگیرنده در بخش‌های متن، تصاویر و فعالیت‌ها به ترتیب 038/0، 1/0 و 65/0 به دست آمد. نتایج نشان‌دهنده‌ی فعال بودن کتاب در قسمت فعالیت‌ها و غیرفعال بودن آن در دو بخش متن و تصاویر است. فعال بودن کتاب به معنای قدرت درگیری دانش‌آموز درروند آموزش است؛ قدرتی که در آموزش غیرفعال دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، مژگان و قاسمی، نازنین (۱۳۹۵). تحلیل محتوای کتاب ریاضی سال چهارم انسانی چاپ ۱۳۹۲ بر اساس تکنیک ویلیام رومی. کنفرانس‌های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن‌های معلمان ریاضی ایران. دوره‌ی ۶، شماره ۱۳۹۵ (مقالات سخنرانی – کنفرانس ۱۴ ۱۳۹۵).
افضل­خانی، مریم و سمیعی، اعظم (۱۳۹۲). تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر اساس شیوه‌ی ویلیام رومی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱. فصلنامه پژوهش‌های برنامه درسی. دوره ۳ (۲): ۱۱۹-۱۳۶.
 
خدیوی، اسداله و ملک­محمدی، فریبا (۱۳۸۷). مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت درس علوم و میزان خلاقیت دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶. فصلنامه آموزش و ارزشیابی. دوره 1(2): ۱۲۰-۹۵.
 
ظفری­نژاد، عادل (۱۳۹۲). تحلیل محتوای کتاب درسی. چاپ دوم. تهران: کورش چاپ.
 
فتحی هفشجانی، فرشیده؛ قایدامینی، فاطمه؛ سلطانی، اکبر و فردوسیان، فرحناز (۱۳۹۳). بررسی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی. همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.۱۶-۱.
 
لشگری، رسول(۱۳۹۴). تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی طبق الگوی ویلیام رومی در میزان درگیری ذهنی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.۱-۲۳۱.
 
مصلح امیردهی، هادی و قاسمی، مژگان (۱۳۹۵). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی در سال تحصیلی ۱۳۹۵. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه. دوره ۲(3): ۲۸-۱۹.
 
موسی­پور، بتول (۱۳۹۶). تحلیل محتوای مسائل کتاب‌های ریاضی پایه یازدهم (تجربی-ریاضی) سال ۹۷-۹۶ بر اساس رویکرد مدل‌سازی. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه. دوره ۳(7): 53-62.
 
 مهنانی، احسان، و میرزایی، رسول عبدالله (۱۳۹۲). تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی سال دوم دبیرستان در مفاهیم ترکیبات یونی و کووالانسی با استفاده از روش ویلیام رومی. هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران. دانشکده شیمی سمنان:۱۵-۱.
 
میری، حجت، و زارع، زهرا (۱۳۹۶). تأثیر رویکرد ساختارگرایی بر یادگیری دانش‌آموزان با تأکید بر حیطه‌ی درک مفهومی درس زیست‌شناسی. فصلنامه پویش در آموزش علوم پایه، دوره 3(2):74-89.