چالش های موجود در آموزش زیست شناسی و نقش خلاقیت در افزایش یادگیری آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه علوم پایه پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز

چکیده

زیست­ شناسی یکی از مهم­ترین دروس علوم تجربی است که ارتباط نزدیکی با مباحث دانشی مهم از جمله ساختار بدن موجودات و خلقت آن­ها دارد. بنابراین هر شخصی با هر رشته تخصصی نیاز به آموزش بخشی از این رشته راهبردی دارد. روش پژوهش در این مقاله مروری بوده و نویسنده با بررسی و مطالعه دقیق مقالات متعدد و تجربیات شخصی سعی بر توصیف و تجزیه و تحلیل موضوع از ابعاد مختلف نموده است. موضوع خلاقیت برای همه رشته­ها به ویژه رشته­های تخصصی اهمیت زیادی دارد. آموزش سنتی درس زیست­ شناسی علاوه بر عدم رشد تفکر انتقادی در دانش­آموزان، موجب ایجاد شکاف عمیق بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده گردیده است. بنابراین تحول در آموزش و هدایت آن به­سمت خلاقیت ضروری می­باشد. دشواری­­های یادگیری در زیست­شناسی، الگوهای تدریس، وجود موضوعات چالشی و نقص برنامه درسی از چالش­های مهم آموزش درس زیست­شناسی می­باشند. تقویت حل­مسئله، کشف ارتباطات جدید بین مفاهیم و استفاده از آموزش تلفیقی از راهکارهای ذکر شده در این مقاله می­باشند. آموزش خلاق موجب بهینه­سازی کارکرد مغز و کاهش استرس می­گردد که به افزایش یادگیری می انجامد.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، غلامعلی. (1390).  ارزشیابی از برنامه درسی علوم دوره راهنمایی مؤسسه پژوهشی برنامه­ریزی درسی و نوآوری­های آموزشی.
- احمدی، غلامعلی و عبدالملکی، شوبو. (1391). بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره 2، 95- 124.
 - امینی تهرانی، مرضیه. (1395). خلاقیت در آموزش زیست­شناسی. فصلنامه رشد آموزش زیست­شناسی، دوره سی­ام، شماره 2، 12-19.
- خورشیدی، عباس و میرکمالی، محمد.(1387). روش­های پرورش خلاقیت در نظام آموزشی. تهران: نشر سیطرون
کدیور، پروین.(1387). روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
- کلبادی، علی­اکبر؛ تابان، لیلا؛ عربشاهی، باهره و عبدالله میرزایی، رسول. (1388). سبک­ها و رویکردهای چهارگانه آموزش آزمایشگاهی و جایگاه آن در برنامه درسی کارشناسی شیمی دردانشگاه. نهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تبریز، 29 و 30مهرماه .
- مقدسی، رضا. (1395).  آموزش زیست شناسی در مدارس ایران، فصلنامه رشد آموزش زیست شناسی، دوره سی­ام، شماره 2. 4-8.
- ریفکین، جرمی.(1382). قرن بیوتکنولوژی. مترجم: حسین داوری، نشر صبح.
-Agbo-Egwu A.O, Abakpa, B.O. & Taro D. (2013). Challenges of Attaining Millennium Development Goals In Nigeria through Mathematics Curriculum Delivery. In Okechukwu A. (Ed) STAN 54th Annual Conference Proceeding
-Amabile, T. M. (1979). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal of Personality and Social Psychology, 37(2): 221-234.
-Cimer, A. (2012). What makes biology learning difficult and effective: Student views. Educational Research and Reviews7(3): 61-71
-Cheng,v. (2010). Infusing creativity into classroom of Eastern context: Evaluations from student perspectives. Thinking Skills and Creativity, 6 (1): 67–87.
-Craft, A. (2000). Teaching Creativity: Philosophy and Practice. New York Routledge.
-Craft, A. (2001). An Analysis of Research and Literature on Creativity in Education. Repot Prepared for the Qualification and Curriculum Authority. http://www.Elivonalihu/Images/Creativity/Report.Pdf.
-Csikzentmilalyi, M. (1996). Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York Harper Perennial
-Dahaan R.L. (2009). Teaching Creativity and Inventive Problem Solving In Science CBE Life Science. Educ, 8(3): 172-181 pmcid:pmc (2736021).
-Donald, J. (2009). Creativity Is Too Difficult to Measure. Journal Article Gifted Child Quarterly, 53(4): 245-247.
-Egolu, E.O & Igboegwu, E. N. (2013). Meeting the Challenges of MDGS through Chemistry Curriculum Reforms and Implementation in Secondary Schools in Okechukwu, A. (Ed) STAN 54th Annual Conference Proceeding.
-Federal Ministry of Education (2007). Senior Secondary School Curriculum: Biology for Senior Secondary Schools. Abuja. Nigerian Educational, Research & Development Council , NERDC press.
-Hornby A. S (2010). Oxford Advanced Learners Dictionary. London. Oxford University Press.
-Karlyn, A. (2006). The sources of Innovation and Creativity, National Center on Education and the Economy, www.fpspi.org/pdf/innovcreativity, New Commission on the Skills of the American Workforce.
-Kaufmann J. C. and Stemberg R. J (2010). Theories of creativity. The Cambridge Handbook of Creativity Network. Cambridge University Press.
-Kubika-Sebitosi E (2007). Understanding genetics and inheritance in rural schools. Educational Research. 41(2):56-61.
-Oral G. (2009). Creativity in Turkey & Turkish Speaking Country in J. C. Kaufmann & R. J. Sternberg (eds) The International Handbook Of Creativity. New York Cambridge University Press.
-Pandey, S. and Sharma, P. R. K. (2009). Organizational Factors for Exploration and Exploitation. Journal of Technology Management & Innovation ،4(11):48-58
Riley, L. (2006). Its Creativity- What the Research Says. Education in Science (216): 26-27
-Simonton D. K. (2004). Creativity in Science; Chance, Logic, Genus and Zeitgeist. New York. Cambridge University Press
Steven, M. K. (2002). Newport News Teacher Performance Assessment System: A Case Study. http: //cpre. wceruw.org/papers /Newport.