تأثیر مدل‌های یادگیری مشارکتی و همیار (TPS) و یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) بر توانایی تحلیل مباحث زیست‌شناسی: یک مطالعه مقطعی - تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1. دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

تفکر تحلیلی، شایستگی موردنیاز دانش آموزان برای رقابت و دستیابی به موفقیت در عرصه حرفه‌ای قرن حاضر است. با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان دارای مهارت تفکر پایینی هستند، پژوهش حاضر با هدف بررسی بهینه‌ترین مدل یادگیری برای توانمندسازی تفکر تحلیلی دانش آموزان انجام شد. در این پژوهش مقطعی - تحلیلی، تفاوت دستیابی به تفکر تحلیلی بین دانش‌آموزانی که در یادگیری یادگیری مشارکتی و همیار (TPS ) و مهارت‌های یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL )شرکت کردند، بررسی شد. این مطالعه از اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت 1401 بر روی دانش‌آموزان دختر دو کلاس پایه یازدهم رشته زیست‌شناسی یکی از دبیرستان‌های شهر اصفهان و با انجام آزمون کتبی و مصاحبه انجام شد. داده‌های حاصل از مطالعه با استفاده از آزمون آنوا دوسویه، در سطح معنی‌داری P < 0.05 و به کمک نرم‌افزار Graph pad prism و آزمون Bonferroni post tests تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که TPS قادر به تقویت تفکر تحلیلی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از PBL است؛ بنابراین، اجرای TPS در یادگیری زیست‌شناسی به‌عنوان استراتژی جایگزین برای بهبود توانایی تفکر تحلیلی دانش آموزان دبیرستانی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Abidinsyah, M., & Ramdiah, S. (2017). The Difference between Students Critical Thinking Skill Using Problem Based Learning and Think Pairs Share on Coordination System Material. Paper presented at the 5th SEA-DR (South East Asia Development Research) International Conference 2017 (SEADRIC 2017).
Anadiroh, M., Kadir, K., & Herlanti, Y. (2022). Meta-analysis study: Biology learning on the problem based learning in Indonesia. Proceeding Cgant Unej.
Etobro, A. B., & Fabinu, O. E. (2017). Students’ perceptions of difficult concepts in Biology in senior secondary schools in Lagos State. Global Journal of Educational Research, 16(2), 139-147
Fauzi, A., & Pradipta, I. W. (2018). Research methods and data analysis techniques in education articles published by Indonesian biology educational journals. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 4(2), 123-134
Fauzi, A., & Ramadani, S. D. (2017). Learning the genetics concepts through project activities using Drosophila melanogaster: a qualitative descriptive study. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 3(3), 238-247
Ferguson-Patrick, K. (2018). The importance of teacher role in cooperative learning: the effects of high-stakes testing on pedagogical approaches of early career teachers in primary schools. Education 3-13, 46(1), 89-101
Fomichova, K., & Misonou, T. (2018). Parents’ perceptions on previous and current science education system in Japan. JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), 4(2), 113-122
Jackson, Y. M. (2016). An exploration of the effectiveness of problem-based learning in nursing education. Walden University,
Komarova, E. V., & Kiv, A. E. (2022). The Values of Biological Education from the Point of View of 2020 Events (or Biotechnological Human Improvement through the Eyes of Students). AET 2020, 365
Kustanti, N. P. (2016). Pengaruh Pembelajaran Jigsaw dan Problem Based Learning tentang Mitigasi Bencana Gempa Bumi terhadap Kemampuan Analisis Situasi pada Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Gemolong Sragen. UNS (Sebelas Maret University),
Li, M., & Lam, B. H. (2013). Cooperative learning. The Hong Kong Institute of Education, 1, 33.
McDonald, G. (2012). Teaching critical & analytical thinking in high school biology? The American Biology Teacher, 74(3), 178-181
Nappi, J. S. (2017). The importance of questioning in developing critical thinking skills. Delta Kappa Gamma Bulletin, 84(1), 30
Prayogi, S., & Asy'ari, M. (2021). Problem-Based Learning with Character-Emphasis and Naturalist Intelligence: Examining Students Critical Thinking and Curiosity. International Journal of Instruction, 14(2), 217-232
Ramdiah, S., Mayasari, R., & FAuzi, A. (2018). The effect of TPS and PBL learning models to the analytical ability of students in biology classroom. Paper presented at the Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching.
Rose, N. (2013). The human sciences in a biological age. Theory, culture & society, 30(1), 3-34
Sada, A., Mohd, Z., Adnan, A., & Yusri, K. (2016). Prospects of problem-based learning in building critical thinking skills among technical college students in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 356-356
Şeyda, G., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(6), 1631-1651.
Sharma, H. L., & Saarsar, P. (2018). TPS (think-pair–share): An effective cooperative learning strategy for unleashing discussion in classroom interaction. International Journal of Research in Social Sciences, 8(5), 91-100
Suciati, A., & Adian, T. (2018). Developing the Fun and Educative Module in Plant Morphology and Anatomy Learning for Tenth Graders. Online Submission, 4(1), 53-60
Thompson, T. (2017). Teaching creativity through inquiry science. Gifted Child Today, 40(1), 29-42.
Wassar, E. N., Subhanudin, S., & Rasul, A. (2022). Student Teams Achievement Type Cooperative Learning Model Division For Increase Results Learn Math On Student. Indo-Ducare Intellectuals: Journal of Education Science, 2(2), 14-23
Zubaidah, S., & Corebima, A. D. (2021). The Effect Size of Different Learning on Critical and Creative Thinking Skills of Biology Students. International Journal of Instruction, 14(3), 187-206