اثربخشی آموزش مجازی وحضوری مهاجران دیجیتال بر یادگیری درس زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران. ایران.

2 دکتری روان‌شناسی تربیتی، استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه باهدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی و حضوری بر یادگیری دانش ­آموزان صورت گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی است. جامعه آماری فراگیران دختر دبیرستانی متوسطه دوم منطقه 15 است. نمونه مورد بررسی 57 دانش ­آموز، از دو کلاس پایه دوازدهم رشته تجربی مشغول به تحصیل در سال 1400 است. شیوه نمونه ­گیری، تصادفی خوشه ­ای بود. ابزار پژوهش، آزمون معلم ساخته پایان نیمسال اول دی‌ماه و آزمون کشوری پایان نیمسال دوم خردادماه درس زیست‌شناسی 3 بود. روش تجزیه‌وتحلیل آزمون تی تک نمونه و تی همبسته با استفاده از نرم‌افزار spss24 انجام شد. مقدار T به‌دست‌آمده از بررسی آزمون شیوه آموزش مجازی برابر 11/977 و از آنجا که این مقدار، از مقدار T بحرانی 96/1± بالاتر است درنتیجه تأثیر آموزش مجازی در سطح اطمینان 99% (p<0/01) پذیرفته می­ شود و این تأثیر از وضع مطلوب بالاتر است. مقدار T به‌دست‌آمده از بررسی آزمون شیوه آموزش حضوری برابر 2/579 است و از آنجا که این مقدار، از مقدار T بحرانی 96/1± بالاتر است درنتیجه تأثیر آموزش حضوری در سطح اطمینان 99% (p<0/01) پذیرفته می شود و می­ توان استدلال نمود که شیوه آموزش حضوری در درس زیست‌شناسی 3 تأثیر داشته و این تأثیر از وضع مطلوب بالاتر است. آزمون تی همبسته نشان می­ دهد که تفاوت میانگین آموزش مجازی (3/95)، در سطح (p<0/01) مؤثرتر از آموزش ‌حضوری است.

کلیدواژه‌ها


حاجی بابایی، مهدی؛ پردلی، مصطفی. (1399). تأثیر آموزش‌های مجازی درس زیست‌شناسی بر میزان خلاقیت دانش‌ آموزان رشته علوم تجربی (مطالعه موردی دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 9 آموزش‌وپرورش تهران. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی2(2):65-76.
سیف، علی­اکبر.(1400). سنجش فرآیند و فراورده یادگیری. نشر دوران. تهران چاپ دهم.
سیف، علی­اکبر.(1401). روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. نشر دوران. تهران چاپ پنجاه‌وهشت.  
غلامی، اعظم؛ جلالی، حوا. (2020). تأثیر آموزش مجازی بر میزان یادگیری درس زیست‌شناسی در دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان دلگان. پویش در آموزش علوم پایه, 5(17): 1-21.
فرزین، حمیدرضا؛ جمشیدیان مجاور؛ مجید, امیری؛ محدثه, خواستار, علی (1399) ارزیابی وضعیت آموزش مجازی درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد. پژوهش در آموزش زیست شناسی.2(1):19-28.
ناصری، فاطمه؛ جوادی پور، محمد؛ موحدی، محمد. (1401). مقایسه اثر بخشی روش آموزش حضوری و مجازی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر قم. چشم انداز برنامه درسی و آموزش(1)2
نصراله زاده حق گو، امین؛ دهقان منشادی، زهرا السادات. (1399). بررسی تأثیر ابزارهای الکترونیکی در آموزش زیست‌شناسی در دوران کرونا. پژوهش در آموزش زیست شناسی (3)2: 48-25
Albino, M. (2021). Technology tool in teaching biology: A mixed reality mobile application. International Journal of Multidisciplinary Research and Explorer (IJMRE), 3:43-46.
Anas, I., & Hamzah, S. R. (2022). Predicting career adaptability of fresh graduates through personal factors. European Journal of Training and Development,46(3/4),302-316.
Asare, I., & Parker, J. (2022). Students’ Perception on Web-Based Technology in Teaching Biology in College of Education. Science Education International, 33(2), 242-250.
Fiedler, S. T., Heyne, T., & Bogner, F. X. (2022). Closing the Gap: Potentials of ESE Distance Teaching. Sustainability 2022, 14, 8330.
Gorman, L. (2022). Reflections on COVID: Comparison of Teaching Methods and Outcomes for Virtual vs In‐Person Preclinical Integrated Medical School Pharmacology Education. The FASEB Journal, 36(S1), R4359.
Hill, J. (2021). Teaching science in a virtual environment: The case of excellence academy during the pandemic (Doctoral dissertation), 1-97.
Koroleva, E. (2022). Attitude Towards Using Fintech Services: Digital Immigrants Versus Digital Natives. International Journal of Innovation and Technology Management, 2250029.
Kuhn, C. (2022). Students agency in the emergency remote teaching landscape. In Digital Learning in Higher Education (pp. 37-45). Edward Elgar Publishing.
Prensky, M. (2022). EMPOWERED!: Re-framing ‘Growing Up’for a New Age. EAI Press.
 
Rudenkin, D. V. (2022). Online learning: Attitudes of Russian students. The Education and science journal, 24(5), 181-205.
Subashini, N., Udayanga, L., De Silva, L. H. N., Edirisinghe, J. C., & Nafla, M. N. (2022). Undergraduate perceptions on transitioning into E-learning for continuation of higher education during the COVID pandemic in a developing country: a cross-sectional study from Sri Lanka. BMC Medical Education, 22(1), 1-12.
Xue, K., Huggins-Manley, A. C., & Leite, W. (2022). Semisupervised learning method to adjust biased item difficulty estimates caused by nonignorable missingness in a virtual learning environment. Educational and Psychological Measurement, 82(3), 539-567.
  Zhang, B., Peng, G., Liu, C., Zhang, Z. J., & Jasimuddin, S. M. (2022). Adaptation behaviour in using one-stop smart governance apps: an exploratory study between digital immigrants and digital natives. Electronic Markets, 1-21.