نگاهی به دو رویکرد نوین در آموزش زیست‌شناسی: ساختن‌گرایی و کاربرد خلاقیت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دبیر زیست شناسی و دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری، مراغه، آذربایجان شرقی؛ ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مروری بر تدریس درس زیست­شناسی مبتنی بر الگوی تدریس ساختن­گرایی و نیز تبیین مزایا و ضرورت­های کاربرد روش خلاقیت در آموزش این درس است. طی تلاش‌های متعدد در جهت بازنگری و ارزیابی مجدد رویکردهای آموزشی، امروزه رویکردهای سنتی تا حدی منسوخ‌شده و رویکردهای آموزشی نوین بر نوآوری، تعامل دوجانبه و تولید دانش معطوف است. به نظر می­رسد روش­های تدریس جدیدی مانند الگوی تدریس ساختن­گرایی و کاربرد خلاقیت می­تواند تسهیلگر تحقق این اهداف باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع­آوری اطلاعات به بررسی پایگاه­های داده جهت استخراج مقالات خارجی و داخلی در زمینه کاربرد دو روش یادشده در راستای تدریس درس زیست­شناسی پرداخته‌شده ­است. نتایج حاصل نشان می­دهد الگوی تدریس ساختن­گرایی به‌عنوان یک الگوی دانش­آموز محور در کنار روش کاربرد خلاقیت، با تفهیم درس زیست­شناسی به‌عنوان دانشی با جنبه­های انتزاعی و ناملموس ازنظر اغلب دانش­آموزان، ارتباط مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها


- امینی تهرانی، م (1396). خلاقیت در آموزش زیست‌شناسی. مجله رشد آموزش زیست‌شناسی. 30(2):19-12.
- چراغ چشم، ع (1386).  بررسی تاثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان. دو فصلنامه تربیت اسلامی. 5 (3): 36-7
- صمدی، الف (1397). چالش‌های موجود در آموزش زیست‌شناسی و نقش خالقیت در افزایش یادگیری آن.
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست‌شناسی.1(1): 30-15.
- غلامی، الف؛ کیانی، س؛ مقصودی، م (1397). دو روش، دو اثر: مقایسه اثربخشی روش تدریس سنتی و تدریس به کمک دست سازه‌ها. مجله رشد آموزش زیست‌شناسی. 31(3):41-34.
- Craft, A. (2001). An analysis of research and literature on creativity in education.                                                                                                                                                         
 Qualifications and Curriculum Authority.51(2): 1-37.
- Diki, D. (2013). Creativity for learning biology in higher education. LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University. 3(1):1-12.
- Fensham, P. J. (2004) Defining an Identity: The Evolution of Science Education as a Fiel
of Research. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. V (20): 1-10.
- Fosnot, C. T. (1998). Constructivism: Theory, Perspectives and Practice. British Journal of Educational Studies. 46(1): 37-51.
- Guilford, J. P. (1956). The structure of intellect. Psychological bulletin. 53(4): 267.
 Gupta, P., Sharma, Y. (2019). Nurturing scientific creativity in science classroom.   Resonance. 24(5): 561-574.
- Mwanda, G. (2017). Towards Adoption of Constructivist Instructional Approach in Learning Biology in Secondary School Students in Kenya: Addressing Learner Attitude. International Journal of Secondary Education. 5(1): 1-11.
- Paul, V. (2018). Constructivist Approach in Teaching Life Science – an Innovative Practice in Classroom at School level. Vigyan Sikshak. 2: 56-67.
-Yoon, J., Onchwari, J. A. (2006). Teaching young children science: Three key points.     
  Early Childhood Education Journal. 33 (6):419-423.