پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران

3 عضو هیات علمی، دانشیار ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 عضو هیات علمی، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش‌آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر اراک از روش واقعیت افزوده در درس زیست شناسی، در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش، تعدادی از دانش‌آموزان دختر پایه دهم شهر اراک در درس زیست شناسی بودند که به روش واقعیت افزوده آموزش دیده بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه بود و مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جهت تحلیل داده‌های پدیدار شناسی از روش دیکلمن استفاده شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه‌بندی آن‌ها، یافته‌ها شامل4 مضمون اصلی و 14 مضمون فرعی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بُعد شناختی دانش‌آموزان در روش تدریس واقعیت افزوده قادر به تجسم و تخیل روابط اندام‌ها بعد از یادگیری، افزایش ادراک در یادگیری و افزایش یادداری هستند. در بُعد تعامل و روابط میان فردی، داشتن نقش فعال در یادگیری و  مشارکت و همکاری با همکلاسی و نقش تسهیلگر معلم، در بعد خصوصیات روش آموزش، صرفه جویی در زمان، امکان دستکاری موضوع آموزش و در بعد عاطفی، علاقه به درس و رضایت و انگیزه بالا و  نگرش مثبت به درس نشان دادند. بنابراین می توان گفت با توجه به نقش مثبت واقعیت مجازی در چهار حیطه شناختی، تعامل، روابط میان فردی و عاطفی، باید سعی شود موانع استفاده از فناوری برداشته شود و به معلمان آموزش‌های لازم در جهت استفاده از چنین فناوری‌هایی داده شود.

کلیدواژه‌ها


 •  ابراهیم آبادی، ح (1387). مقایسه دو روش تدریس آموزش از طریق وب و آموزش به روش سنتی بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران. رساله دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • چناری، م (1386). مقایسه هوسرل، هایدگر و گادامر با محک روش شناسی، پژوهش های فلسفی – کلامی.(34)2: 138-113.
 • حاجیان‌نیا، س؛ احمدی، غ؛ تبعیدیان، س ع (1396). تأثیر کتاب و فیلم زیست‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی. (12)1: 40-27.
 • سامری، م (1397). ارائه مدل تدریس اثربخش اساتید دانشگاه بر پایه تحلیل شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه علمی آموزش و ارزشیابی. (44)11: 79-102.
 • سرکارآرانی، م (1384 ). شکاف دیجیتالی. تهران: انتشارات مدرسه.
 • شعبانی، ح (1394). مهارت های آموزشی و پرورشی (جلد اول) روش‌ها و فنون تدریس. تهران: سمت.
 • فرج اللهی، م؛ ظریف صنایعی، ن (1388). آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی.دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی. (4)2: 171-167.
 • مستور، ه؛ علی آبادی، خ؛ مقدسین، م (1391). بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه. روانشناسی تربیتی.(25)8: 89-111.
 • نمازی، م(1396). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و فراگیری دروس حوزوی. فصلنامه ره آورد نور. 26: 33-24.
 • واعظی، ا (1380). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه معاصر.
 • ویسی کهره، س؛ کردنوقابی، ر؛ فرهادی، م (1394). تأثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی بر سطوح یادگیری درس زیست شناسی دانش‌آمو‌زان پسر پایه دوم متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی.12(71) : 73ـ33.
 • Adams, C. M., Wilson, T. D. (2011). Virtual cerebral ventricular system: An MR‐based three‐dimensional computer model. Anatomical sciences education, 4(6), 340-347.
 • Azuma, R.T. )1997(. A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments. 6(4): 355-385.
 • Calleia, A. M., Howard, S. J (2014). Assessing what students know: Effects of assessment type on spelling performance and relations to working memory. Student Engagement Education Matters. 4: 14–24.
 • De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: some food for thought. Instructional science. 38(2):105-134.
 • Dede, C. (2009). Immersive interfaces for engagement and learning. Science. 323)5910(:66-69.
 • Deveci Topal, A., Ocak, M.A. (2014). The effect of the anatomy course prepared in the blended learning environment on students’ academic achievement. Educational Technology Theory and Practice. 4:48–62.
 • Devlin, M., Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research and Development, 29(2): 111-124.
 • Edwards, P. (1967). The encyclopedia of philosophy. New York: Macmillan Reference USA.
 • Ganguly, P. K. (2010). Teaching and Learning of Anatomy in the 21st Century: Direction and the Strategies. The Open Medical Education Journal. 3(1): 5-10.
 • Gultekin, M., Anian, H., Kiliç, Z (2010). Teachers and students’ views on the teaching and learning process of the social studies course. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2(2): 2744-2749.
 • Hodges, H. A (2013). Philosophy of Wilhelm Dilthey. Routledge.
 • Jamali, S. S., Shiratuddin, M. F., Wong, K. W. (2015). Educational tools: A review of interfaces of mobile-augmented reality (MAR) applications. In Innovations and advances in computing, informatics, systems sciences, networking and engineering. Part of the Lecture Notes in Electrical Engineeringbook series. 313: 569-573.
 • Johnson, E. O., Charchanti, A. V., Troupis, T. G (2012). Modernization of an anatomy class: From conceptualization to implementation. A case for integrated multimodal–multidisciplinary teaching. Anatomical sciences education.5(6): 354-366.
 • Kalyuga S. (2009). Managing cognitive load in adaptive ICT-Based learning. Journal of Systemics. Cybernetics and Informatics. 7(5):16-21.
 • Kirner, T. G., Reis, F. M. V., Kirner, C. (2012, June). Development of an interactive book with augmented reality for teaching and learning geometric shapes. In 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies 1-6.
 • Kuçuk, S., Yylmaz, R. M., & Goktap, Y (2014). Augmented reality for learning English: Achievement, attitude and cognitive load levels of students. Education and Science. 39(176): 383-392.
 • McKeown, P. P., Heylings, D. J. A., Stevenson, M., McKelvey, K. J., Nixon, J. R., R McCluskey, D. (2003). The impact of curricular change on medical students' knowledge of anatomy. Medical Education. 37(11): 954-961.
 • Paas, F., van Gog, T., Sweller, J. (2010). Cognitive load theory: New conceptualizations, specifications, and integrated research perspectives. Educational Psychology 22(2): 115-121.
 • Schnotz, W., Fries, S., Horz, H. (2009). Motivational aspects of cognitive load theory. Contemporary motivation research: From global to local perspectives. Hogrefe and Huber publishers. 69-96.
 • Seo, , Kim, N., Kim, G. (2006) Designing interactions for augmented reality based educational contents. In: International conference on edutainment, Hangzhou, China. 1188–1197.
 • Serrat, O. (2017). Building a learning organization. In Knowledge solutions (57-67). Springer, Singapore.
 • Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. In Psychology of learning and motivation. 55: 37-76.
 • Krevelen, R.V., Poelman, R. (2010). A survey of augmented reality technologies, applications and limitations. International Journal of Virtual Reality. 9(2): 1.
 • weller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of learning and motivation. 55: 37-76.
 • Wojciechowski, R., Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers and Education. 68: 570-585.
 • Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education, Computers and Education. 62: 41-49.