تکنولوژی "واقعیت افزوده" و کاربرد آن در آموزش زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان(واحد شهید شرافت)، تهران،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش معرفی و مرور یک روش تدریس نوین بر اساس فناوری در آموزش درس زیست شناسی است. فناوری اطلاعات امکان ایجاد نوآوری در ابزار تدریس، یاددهی و یادگیری زیست شناسی را چه در داخل و چه در خارج از کلاس فراهم کرده است. "واقعیت افزوده" فناوری است که در آن تصویر سه بعدی یا اطلاعاتی بصورت متن یا تصویر برروی تصویر زنده ای که از طریق دوربین موبایل یا تبلت یا عینک مجهز درحال نمایش است نشان داده می شود. با این تکنولوژی دانش آموزان قادر خواهند بود که اشکال زیست شناسی را بصورت سه بعدی مشاهده کنند و ساختار و اجزای آن ها را بهتر درک کنند و یا حتی بتوانند آن را لمس کنند و در مورد آن به صورت گروهی کنکاش کنند. روش پژوهش در این مقاله مروری بوده و نویسندگان با بررسی و مطالعه دقیق مقالات متعدد و تجربیات شخصی عوامل بالقوه­ی واقعیت افزوده در آموزش زیست شناسی را بررسی می کنند و نیز به معرفی برنامه های ساخته شده در این باره می پردازند. دانش­آموزان نسل آینده دانشمندان جوان و باهوش هستند و از جهات بسیاری ما به آنها وابسته هستیم تا با نوآوری های بزرگ و تازه به حل چالش های پیش روی ما کمک کنند، بنابراین باید تمام تلاش خود را به کار بست و با روش های نوآورانه و خلاقانه مفاهیم را به آنان آموزش داد، واقعیت افزوده می تواند یکی از این  شیوه های خلاقانه در آموزش زیست شناسی باشد.

کلیدواژه‌ها


اﺳﺪی ﻧﻮدوﻟﻘﯽ، محمدرضا و ﺧﻠﯿﻖ، غلام­رضا. (1395). ﺑﺮرﺳﯽﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯿﺖاﻓﺰوده در ارﺗﻘﺎیﮐﯿﻔﯽ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی، ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی و اﺷﺘﻐﺎل ورزی.
رحیمی، فرزاد.(1394). واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، نشریه موسسه آموزش عالی رجاء(1): 6-8
عباسی، حامد. (1396). واقعیت افزوده چیست ، فصلنامه ی بالندگی،1: 3-5
میر معینی، سمیه سادات؛ بالغی زاده، سوسن؛ عسگری، افسانه. (1396). واقعیت­افزوده و نقش آن در آموزش ریاضیات، کنفرانس های آموزش ریاضی ایران
Antonioli, M., Blake, C., Sparks, K. (2014). Augmented Reality Applications in Education, Journal of Technology Studies, 40(2): 96-107.
Billinghurst, M., Dunser, A. (2012). Augmented reality in the classroom. Computer. 45(7):56-63.
DeLucia, A., Francese, R., Passero, I., Tortoza, G. (2012). A collaborative augmented campus based on location-aware mobile technology. International Journal of Distance Education Technologies. 10(1): 55-71.
Dunleavy, M., Dede, C., Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology.18(1):7-22.
Enyedy, N., Danish, J. A., Delacruz, G., Kumar, M. (2012). Learning physics through play in an augmented reality environment. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. 7(3): 347-378.
Geroimenko, V. (2012). Augmented Reality Technology and Art:The Analysis and Visualization of Evolving Conceptual Models [Conference].united  kingdom :16th International Conference on Information Visualisation.
Iordache, D. D., Pribeanu, C. (2009). A comparison of quantitative and qualitative data from a formative usability evaluation of an augmented reality learning scenario. Informatica Economica, 13(3), 67-74.
Janchair,Y.(2015).Teaching Mathematics using Augmented Reality, Proceedings of the 20th Asian Technology Conference in Mathematics.
 
Kamarainen, A. M., Metcalf, S., Grotzer, T., Browne, A., Mazzuca, D., Tutwiler, M.S., Dede, C. (2013). EcoMOBILE: Integrating augmented reality and probeware with environmental education field trips. Computers & Education. 68: 545-556.
Marzouk, D.S., Attia, G.M., Abdelbaki, N. (2013). Biology Learning using Augmented Reality and Gaming Techniques.1(13):79-86.
Wang, X. (2012). Augmented reality: A new way of augmented learning. eLearn, 10: 2- 14.