اثر بخشی تدریس با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تدریس مبحث مشکلات عضلانی – استخوانی کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش شهرستان ورامین،ورامین، تهران

2 کارشناس امور پژوهشی موسسه بین المللی تاسماهی های دریای خزر

چکیده

روش M-learning (به کارگیری موبایل در آموزش) روشی کلی و جدید در کاربرد تکنولوژی در آموزش است. برای اجرایی کردن آموزش با این روش، باید از موبایل استفاده کرد. این مطالعه، شبکه ی اجتماعی اینستاگرام را به عنوان یک برنامه کاربردی در نظر گرفته و نقش آن را در تدریس مبحث مشکلات عضلانی- استخوانی کتاب سلامت و بهداشت بررسی کرده است. روش به کار رفته در پژوهش از نوع شبه آزمایشی در دو گروه آزمایش و شاهد، با اجرای پس‌آزمون است. جامعه ‌ی آماری این تحقیق شامل 88 دانش آموز پایه ی دوازدهم در سه مدرسه در شهر ورامین است. نتایج نشان داد که علی رغم وسعت کاربرد این برنامه و علاقه مندی دانش آموزان به استفاده از آن، تفاوت معناداری بین دو گروه استفاده کننده از این برنامه و دانش آموزانی که از آن استفاده نکرده بودند وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش کمکی و نه جایگزین، برای آموزش مفاهیم درسی و تعامل بیشتر با معلم و سایر دانش آموزان به خصوص در مدارس کم امکانات استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 • صائمی، حسن. فتحی واجارگاه، کوروش. عطاران، محمد و فروغی ابری، احمد علی. (1393). طراحی الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و به سازی اساتید. دوماهنامه راهبرد های آموزشی در علوم پزشکی، 7(3): 192-198.
 • Brown, J. S. Collins, A., Duguid, P. (1989). Situated cognition and the cultural of learning. Educational Researcher, 18(1):.32–42.
 • Lai, Ch. L., Hwang, G. J., (2015), High school teachers’ perspectives on applying different mobile learning strategies to science courses: the national mobile learning program in Taiwan, Int. J. Mobile Learning and Organisation, 9(2): 124-145.
 • Liu, T.Ch., Wang, H.Y., Liang, JK., Chan, T.W, Ko, H.W. and Yang, J.Ch. (2003). Wireless and mobile technologies to enhance teaching and learning. Journal of Computer Assisted Learning,19(3): 371–382.
 • Mcconatha, D. Praul, M., Lynch, M. J. (2008). Mobile Learning in higher education: an emprical assessment of a New educational tool. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3): 15-21.
 • Seppala, P., Alamaki, H. (2003). Mobile Learning in Teacher Training. Journal of Computer Assisted Learning, 19: 330-335.
 • Sharples, M. (2000). The Design of Personal Mobile Technologies for Lifelong Learning. Computers and Education, 34: 177-193.
 • Sung, Y.T. Chang, K.E. Liu, T.Ch. (2016). the effect of integrating mobile devices with teaching and learning on students learning performance: a meta-analysis and research synthesis. computer and education, 94: 252-275.
 • Tatar, D. Roschelle, J. Vahey, Ph. Penuel, W.R. (2003). Handhelds go to school: lessons learned. Computer, 36(9):30–37.
 • Walton, G. Childs, S. Blenkinsopp, E. (2005). Using mobile technologies to give health students access to learning resources in the UK community setting. Health Information & Libraries Journal, 22:51–65.
 • Whitsed, N. (2004). Learning and Teaching. Health Information & Libraries Journal, 21: 273-275.