تحلیل محتوای کمی کتاب دانش فنی پایه رشته‌ی امور زراعی شاخه‌ی فنی حرفه‌ای بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 1400- 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش سرای هسته ای شهرستان شوش

2 استاد و عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

چکیده

محتوای کتاب درسی میزان فعالیت دانش آموز را مشخص می کند. از طرفی طراحی محتوای کتاب باید متناسب با توانایی های یادگیرنده باشد. تحلیل محتوای منابع درسی رشته های کشاورزی در شاخه های فنی حرفه ای علی رغم نیاز ضروری به محتوای پویا و جذاب، مغفول مانده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متن، تصاویر و پرسش های کتاب دانش فنی پایه، گروه کشاورزی و غذا، شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای پایه دهم دوره‌ی دوم متوسطه‌ی سال 1401-1400، براساس الگوی فعال – غیر فعال ویلیام رومی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و روش مطالعه از نوع تحلیل محتوای کمی بوده و برای بررسی داده ها و اطلاعات از روش های مناسب آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و محاسبه ی شاخص درگیری براساس فرمول ویلیام رومی استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، شاخص درگیری یادگیرنده در بخش های متن، تصاویر و پرسش ها به ترتیب 0.004، 0.043 و 12.5 به دست آمد. نتایج نشان دهنده ی غیرفعال بودن کتاب در هر سه مقوله متن، تصاویر و پرسش‌ها است.

کلیدواژه‌ها


براهوئی مقدم، نورمحمد (1398). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی از منظر فعال یا غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 1(3): 72 – 53.
تازیکی، طیبه؛ مرادی، آسیه؛ قاسم‌زاده، سوگند (1399). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی دوره دوم ابتدایی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس الگوی ویلیام رومی. فصلنامه کودکان استثنایی، 20(3): 98 – 89.
حدادی، الهام (1385).تحلیل محتوای کتاب روان‌شناسی سال سوم دبیرستان بر اساس نظریه ویلیام رومی و هماهنگی آن با علایق، توانایی و نیاز دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی.
خواجه محله، زکریا (1390). تحلیل محتوای کتاب اجتماعی سال سوم دبستان در جهت آموزش مهارت اجتماعی بر اساس تکنیک ویلیام رومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
سعادتی، امیرحسین؛ عبادی مناس، قدرت (1399). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 2(5): 76 – 63.
صباغی دهکلایی، رقیه. (1389).تحلیل محتوای کتاب آموزش حرفه‌وفن بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر دبیران استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
طاهری، هاجر (1389). تحلیل محتوای کتب درسی مقطع راهنمایی بر اساس مؤلفة میراث‌فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
فیروز جائیان گلوگاه، زلیخا.(1389) .تحلیل محتوای کتاب مهارت‌های اجتماعی - اقتصادی سال دوم راهنمایی پیش حرفه‌ای کودکان کم‌توان ذهنی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر معلمان استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
قائمی مقامی، سیده هما؛ هدایتی، معصومه؛ شکیب، مریم؛ کردان، کلثوم (1399). تحلیل محتوای کتاب فارسی سال ششم دبستان در جهت آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تکنیک ویلیام رومی. پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش.
قدسی، احقر.(1383). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تناسب آن با توان ذهنی دانش­آموزان شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 20(4):7-38.
قربانی، محمدرضا؛ غلامی، اعظم؛ داداش‌زاده، امین (1396). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه
دهم تجربی بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه آموزش‌پژوهی، 3(11):101-83.
قربانی، معصومه؛ صنعی شرق، راحله (1398). تحلیل محتوای فیزیک یازدهم تجربی به روش ویلیام رومی. مجله رشد آموزش فیزیک، 35(2): 21-16.
مصلح امیردهی، هادی؛ احمدی جویباری، مریم (1398). بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی. نشریه پویش در آموزش علوم‌انسانی دانشگاه فرهنگیان، 17: 28-39.
معروفی، یحیی؛ یوسف‌زاده، محمدرضا (1389). تحلیل محتوا در علوم‌انسانی (راهنمای عملی تحلیل کتاب­های درسی) همدان: انتشارات سپهر دانش.
واشقانی فراهانی، ماشاءالله؛ علیپور، احمد. (1382). تحلیل محتوای­کتاب درسی علوم پایه اول کودکان کم‌توان ذهنی و مقایسه آن با­کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،3(2):117-143.
یارمحمدیان، محمدحسین. (1381). اصول برنامه‌ریزی درسی (چاپ سوم). تهران: انتشارات یادواره کتاب.
یوسفی، امیرارسلان؛ حسامی، مطهره؛ رزاقی، داوود (1396). تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بر اساس مدل ویلیام رومی. کنفرانس پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی. دوره اول.
Romey, W. (1968). “Inquiry techniques for teaching science” prentice Hall.Lindin.
Chabbott, C; Sinclair, Margaret. (2020). SDG 4 and the COVID‑19 emergency: Textbooks, tutoring, and teachers. Springer, 49:51–57.
 
Harrison, A.G. (2001) How do Teachers and Textbook writers model
scientifie Ideas for students? Science Education, 31(3), 401- 435.
Mehdi Pour, A; Lajmiri, L; Ahmadi, GA. (2017). Content Analysis of Experimental Sciences Book of Fifth-Grade Elementary Based on William Rumi Method. Specialty Journal of Humanities and Cultural Science, 2 (3): 60-67.