بررسی تطبیقی کارورزی رشته کارشناسی پیوسته آموزش زیست‌شناسی در دانشگاه فرهنگیان با برنامه دوره بالینی کارشناسی پیوسته پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجو معلم، دانشکده شهید شرافت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

شایستگی هر نظام آموزشی به‌اندازه شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است. از مهم‌ترین وظایف دانشگاه فرهنگیان ایجاد صلاحیت حرفه‌ای معلمی در دانشجویان است که بخشی از این صلاحیت‌ها در قالب واحد‌های درسی نظری و بخش عمده دیگر آن به شیوه کارورزی و مهارت‌آموزی وابسته است. در این پژوهش، بررسی و مقایسة تطبیقی برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و رشته کارشناسی پیوسته پرستاری (اهداف، محتوی، محل اجرا و روش ارزشیابی) صورت‌گرفته و نتایج حاصل نشان می‌دهد در نظام برنامه‌ریزی درسی، به‌منظور دستیابی به اهداف دانشگاه فرهنگیان در خصوص تربیتِ معلمین کارآمد، الگوگیری از سایر رشته‌ها می‌تواند مفید باشد. باتوجه‌به موفقیت فارغ‌التحصیلان پرستاری در عرصه عمل، و همچنین برابری طول مدت تحصیل این دو رشته، به نظر می‌رسد الگوبرداری از این رشته و روش ارائه برنامه بالینی به‌منظور گذر از عرصه نظر به عمل در کارورزی، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، احمد (1397). آموزش‌وپرورش تطبیقی. تهران: سمت.
احسانی تیلمی، سلمی؛ زارعی کیاسری، ابراهیم و سید حسینی، مریم (1395). بررسی ضرورت به‌کارگیری رویکرد آموزش معلم
پژوهش‌محور در تربیت‌معلم. راهبردهای نوین تربیت معلمان، 2(3)، 110-97.
احمدی، غلامعلی؛ اصفهانی، کرم و درویشی، علی (1394). نقش آموزش در توسعه پایدار و آموزش توسعه‌ای. سومین کنفرانس
بینالمللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ترکیه، استانبول.
ایران‌نژاد، منصوره؛ صفرنواده، مریم؛ موسی‌پور، نعمت‌الله؛ اظهری، محبوبه و محمدشفیعی، عبدالسعید (1399). تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت‌معلم ایران. نظریه و عمل در برنامه درسی، 8(15)، 36-5.
برهانزهی، خلیل؛ ابراهیمی ریگی، زهرا؛ یزدان‌پرست، الناز؛ حسین‌بر، محسن و ابراهیمی ریگی، هاجره (1400). بررسی میزان ارائه
مسئولیت به دانشجویان کارورزی در عرصه پرستاری از دیدگاه دانشجویان، مربیان و پرسنل بیمارستان‌های شهر کرمان در سال 1397. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 14(2)، 48-39.
جعفری کمانگر، فاطمه و احسانی تیلمی، سلمی (1399). ارزیابی کیفیت اجرای برنامة کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 9(4)، 289-261.
جهان‌پور، فائزه؛ عضدی، پرویز و واحدپرست، حکیمه (1391). درک دانشجویان پرستاری از یادگیری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان با استفاده از رویکرد ژورنال‌نویسی بازاندیشانه. آموزش مجازی در علوم پزشکی، 3(2)، 23-17.
حجازی، اسد و بختیاری، ابوالفضل. (1399). مطالعه تطبیقی برنامه درسی کارورزی تربیت‌معلم در کشورهای ایران، استرالیا و سنگاپور. آموزش‌وپرورش تطبیقی، 4(1)، 1046-1024.
حسنی نارنج باغی، صغری؛ ولی‌زاده، لیلا و باقریه، فرزانه (1396). بررسی تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان ایران و دانشگاه پنسیلوانیا امریکا. مجله پرستاری و مامایی، 15(7)، 523-514.
خروشی، پوران (1399). رویکرد سازنده‌گرایی و برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان. مطالعات کارورزی در تربیتمعلم،
 1(2)، 30-9.
دهقان‌نژاد، جواد؛ حیدرپور دامن‌آباد، ژیلا؛ ولی‌زاده، لیلا؛ روشنگر، فریبرز و داداش‌زاده، عباس (1398). مقایسه تطبیقی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس ایران و آمریکا. آموزش در علوم پزشکی، 19، 66-54.
رضایی، مریم؛ احمدی، غلامعلی؛ امام‌جمعه، سید محمدرضا و نصری، صادق (1396). بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم‌تجربی دوره ابتدایی. علوم تربیتی، 24(2)، 68-49.
ریاضی، سپند؛ علی‌عسگری، مجید؛ حسینی‌خواه، علی و دهقان نیری، ناهید (1399). ‌‌بررسی شکاف‌ها و نیازها در برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران: پیش‌ درآمدی بر طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی. پایش، 19(2)، 158-145.
سجادی، سیده اعظم؛ مختاری نوری، جمیله و نظام‌زاده، مریم (1395). بررسی تطبیقی نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری در ایران و ژاپن. تعالی بالینی، 4(2)، 99-81.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش (1390). وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران.
شیرازی، علی (1392). مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و کاربرد. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
صحبت‌لو، علی (1399). واکاوی نقش و جایگاه درس کارورزی در اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان. مطالعات کارورزی در
تربیت‌معلم، 1(2)، 68-53.
صفرعلیخوانی، الناز (1392). تعریف پرسپتورشیپ. دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، برگرفته از لینک
عبدالخانی، علی و عبدالخانی، سکینه (1396). بررسی تطبیقی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با برنامه دوره بالینی دکتری عمومی
پزشکی. سومین همایش ملی تربیتمعلم، شیراز.
عرب‌زاده، عبدالرضا؛ حسینی، سید رسول و اولادیان، معصومه (1400). تبیین راهبردها و پیامدهای تحقق نظام کارورزی مبتنی بر
تربیت‌معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان. رهبری و مدیریت آموزشی، 15(1)، 188-165.
عظیمی، محمد (1399). بررسی محتوا و نحوه یادگیری درس کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. مطالعات
کارورزی در تربیت‌معلم، 1(2)، 98-85.
فرخی، افروز و طاطاری، علیرضا (1399). کارورزی و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجو معلمان. پویش در آموزش علوم‌انسانی دانشگاه فرهنگیان، 6(21)، 14-1.
قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه پرستاری (ویژه دانشجویان ترم 7 و 8 کارشناسی پرستاری). (1396). دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی.
کریمی مونقی، حسین و یزدی مقدم، حمیده (1393). الگومداری و منتورینگ (مربیگری) در آموزش پرستاری: یک مطالعه مروری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 6(1)، 71-59.
ملکی، صغری؛ احمدی، غلامعلی؛ مهرمحمدی، محمود و امام‌جمعه، سید محمدرضا (1400). ارزیابی برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان. پژوهش در تربیت‌معلم، 4(4)، 98-63.
نیک‌بخت نصرآبادی، علیرضا؛ لطیفی، معصومه و جواهرزاده، نیلوفر (1391). تجارب دانشجویان پرستاری از کارورزی در عرصه
اورژانس: یک مطالعه کیفی. مجله پرستاری و مامایی، 10(4)، 579-572.
هدایتی، علی‌اصغر و زینالی، صادق (1387). سلامت؛ محور توسعه پایدار (نامه به سردبیر). پایش، 8(1)، 95-93.