بررسی مشکلات یادگیری مباحث زیست‌شناسی از دیدگاه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم و شناسایی علل مربوطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری زاهدان، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی برخی مسائل و مشکلات در یادگیری مباحث زیست‌شناسی از دیدگاه دانش ­آموزان دوره متوسطه دوم و شناسایی دلایلی که منجر به ایجاد این مشکلات می­ شود، پرداخته است. روش به‌کارگرفته‌شده در این تحقیق، تحلیل روایتی است. به همین منظور در این تحقیق سعی گردیده است تا با جمع‌آوری و جمع‌بندی نظرات، تجارب و پیشنهادها دانش ­آموزان پایه‌های دهم تا دوازدهم دبیرستان­ های «دانشگاه» و «نمونه» پسرانه در نواحی آموزش‌وپرورش 1 و  2 شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401 – 1400 مهم­ترین مواردی که یادگیری درس زیست­ شناسی را برای دانش­ آموزان دشوار می­ سازد، شناسایی گردد و راهکارهایی مؤثر در جهت کاهش مشکلات یادگیری دانش­ آموزان در درس زیست ­شناسی ارائه گردد. یافته ­های این تحقیق نشان می ­دهد که  عوامل مهمی مانند ماهیت موضوعات، روش تدریس، عادات یادگیری و مطالعه دانش ­آموزان، احساس و برخورد منفی دانش­ آموزان با موضوعات، کمبود منابع برای کسب اطلاعات بیشتر و کافی نبودن زمان تدریس در ایجاد مشکلات یادگیری دانش ­آموزان مؤثر است و یادگیری و درک مفهومی مباحث زیست ­شناسی را برای دانش­ آموزان سخت می­کند.

کلیدواژه‌ها


امینی تهرانی، مرضیه (1395). خلاقیت در آموزش زیست‌شناسی. فصلنامه رشد آموزش زیست‌شناسی، 30(2): 12 – 19.
ظفری نژاد، عادل ( ۱۳۹4). تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: انتشارات کورش.
صمدی، افسانه (1398). چالش‌های موجود در آموزش زیست‌شناسی و نقش خلاقیت در افزایش یادگیری آن. فصلنامه پژوهش در آموزش زیست‌شناسی. 1: 15 – 30.
فخریان، بهمن؛ آل محمد، سید علی؛ ابراهیمی، محمد؛  انصاری، مریم؛ علوی، الهه؛ کرام الدینی، محمد. (۱۳۹۶). راهنمای معلم زیست‌شناسی(۱) پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران. 
قادری، مصطفی؛ بلندهمتان، کیوان؛ هواس بیگی، فاطمه؛ بابکانی، سمیرا (۱۳۹۶). تجربه زیستۀ معلمان دوره ابتدایی در مورد چالش های تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه. فصلنامه تعلیم‌وتربیت. ۳: ۱۱۳ – ۹۶.
کرسول، جان (۱۳۹۱). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی). مترجمان: حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار اشراقی.
لعل علیزاده، سمانه (1392). آموزش زیست­شناسی در مدارس. رشد آموزش زیست­شناسی. 29(2) 39 – 42.
مقدسی، رضا (1395). آموزش زیست‌شناسی در مدارس ایران.  فصلنامه رشد آموزش زیست­شناسی.30(8): 4– 2.
مقدسی، رضا (1400). آسیب‌شناسی روش‌های تدریس زیست‌شناسی در مدارس ایران. فصلنامه رشد آموزش زیست­شناسی. 34(3): 8– 12.
Cimer, A. (2012). What makes biology learning difficult and effective: Student views.  ducational Research and Reviews, 71-61 :( 3) 7.
 Chiappetta, E.L. and D.A. Fittman, (2009). Clarifying the Place of Essential Topics and Unifying Principles in High School Biology. School Science and Mathematics, 98(1): 12-18.
Harrison, A. G. (2001). How do Teachers and textbook writers model scientifie Ideas for students? Science Education, 31(3), 401- 435.
Kurtuluş, A, Kılıc, R (2009). The effects of Webquest assisted cooperative learning method on the achievement towards mathematics lesson. E-Journal of New World Sciences Academy 4(1): 62–70.
Kaufmann J. C. and Stemberg R. J (2010). Theories of creativity. The Cambridge Handbook of Creativity Network. Cambridge University Press.
Kidman G (2008). Asking students: What key ideas would make classroom biology interesting? Teach. Sci., 54 (2): 34-38.
Pehlivan, H. and P. Koseoglu, (2010). Attitudes towards biology course and the academic self concept of the students attending at Ankara Science High School. 2: 502- 25
Tekkaya C, Ozkan O, Sungur S. ( 2001). Biology Concepts Perceived as Difficult by Turkish High School Students. Hacettepe Univ. J. educ, 21:145–50.
Zeidan A. (2010). The Relationship between Grade 11 Palestinian Attitudes toward Biology and Their Perception of the Biology Learning Environment. Int. J. Math. Educ.,8:783 – 800.
Basu, A. Aglira, D. Spotila, J. R. (2017). Learning High School Biology in a Social Context. Creative Education, 8. 2412-2429.
Lu, T., Cowie, B, & Jones, A. (2010). Senior High School Student Biology Learning in Interactive Teaching. Research in Science Education, 40, 267-289.