تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم رشته‌های کشاورزی فنی حرفه‌ای و کاردانش بر اساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهش سرای هسته ای شهرستان شوش

2 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی - گروه ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

محتوای کتاب درسی میزان فعالیت دانش‌آموز را مشخص می‌کند. از طرفی طراحی محتوای کتاب باید متناسب با توانایی‌های یادگیرنده باشد. تحلیل محتوای منابع درسی رشته‌های کشاورزی در شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش علی‌رغم نیاز ضروری به محتوای پویا و جذاب، مغفول مانده است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متن، تصاویر و پرسش‌های کتاب زیست پایه دهم سال 1400، مشترک بین 38 زیررشتۀ شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش، بر اساس الگوی فعال – غیرفعال ویلیام رومی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و روش مطالعه از نوع تحلیل محتوای کمی بوده و برای بررسی داده‌ها و اطلاعات از روش‌های مناسب آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و محاسبۀ شاخص درگیری بر اساس فرمول ویلیام رومی استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، شاخص درگیری یادگیرنده در بخش‌های متن، تصاویر و پرسش‌ها به ترتیب  0.034،  0.08 و 5  به دست آمد. نتایج نشان‌دهندۀ غیرفعال بودن کتاب در هر سه مقوله متن، تصاویر و پرسش‌ها است.

کلیدواژه‌ها


 براهوئی مقدم، نور محمد (1398). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه یازدهم تجربی از منظر فعال یا غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 1(3) : 72 – 53.
تازیکی، طیبه؛ مرادی، آسیه؛ و قاسم‌زاده، سوگند (1399). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی دوره دوم ابتدایی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بر اساس الگوی ویلیام رومی. فصلنامه کودکان استثنایی، 20(3): 98 – 89.
حدادی، الهام.(1385).تحلیل محتوای کتاب روانشناسی سال سوم دبیرستان بر اساس نظریه ویلیام رومی و هماهنگی آن با علایق، توانایی و نیاز دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی.
خواجه محله، زکریا (1390). تحلیل محتوای کتاب اجتماعی سال سوم دبستان در جهت آموزش مهارت اجتماعی بر اساس تکنیک ویلیام رومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
سعادتی، امیرحسین؛ عبادی مناس، قدرت (1399). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دوازدهم تجربی بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه پژوهش در آموزش زیست‌شناسی، 2(5) : 76 – 63.
صباغی دهکلایی، رقیه (1389). تحلیل محتوای کتاب آموزش حرفه‌وفن بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر دبیران استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
طاهری، هاجر (1389). تحلیل محتوای کتب درسی مقطع راهنمایی بر اساس مؤلفه میراث فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
فیروز جائیان گلوگاه، زلیخا (1389) .تحلیل محتوای کتاب مهارت‌های اجتماعی-اقتصادی سال دوم راهنمایی پیش حرفه‌ای کودکان کم‌توان ذهنی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر معلمان استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ساری: دانشگاه آزاد اسلامی.
قائمی مقامی، سیده هما؛ هدایتی، معصومه؛ شکیب، مریم؛ و کردان، کلثوم (1399). تحلیل محتوای کتاب فارسی سال ششم دبستان در جهت آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تکنیک ویلیام رومی. پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش.
قربانی، محمدرضا؛ غلامی، اعظم؛ و داداش زاده، امین (1396). تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه
دهم تجربی بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه آموزش پژوهی، 3(11):101-83.
قربانی، معصومه؛ و صنعی شرق، راحله (1398). تحلیل محتوای فیزیک یازدهم تجربی به روش ویلیام رومی. مجله رشد آموزش فیزیک، 35(2): 21-16.
مصلح امیردهی، هادی؛ و احمدی جویباری، مریم(1398). بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی. نشریه پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان، 17: 28-39.
واشقانی فراهانی، ماشاءالله؛ و علیپور، احمد.(1382). تحلیل محتوای کتاب درسی علوم پایه اول کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی،3(2):.117-143
یوسفی، امیر ارسلان ؛ حسامی، مطهره؛ و رزاقی، داوود (1396). تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بر اساس مدل ویلیام رومی. کنفرانس پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی. دوره اول.
 
Romey, W. (1968). Inquiry techniques for teaching science, prentice Hall: London.
Chabbott, C., Sinclair, M. (2020). SDG 4 and the COVID‑19 emergency: Textbooks, tutoring, and teachers. Springer, 49:51–57.
Harrison, A. G. (2001) How do Teachers and textbook writers model
scientifie Ideas for students? Science Education, 31(3): 401- 435.
Mehdi Pour, A., Lajmiri, L., Ahmadi, G.A. (2017). Content Analysis of Experimental Sciences Book of Fifth-Grade Elementary Based on William Rumi Method. Specialty Journal of Humanities and Cultural Science, 2 (3): 60-67.