مقایسه اثربخشی آموزش به روش دست سازه‌های زیستی و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-کارشناسی ارشد، زیست شناسی، دانشکده علوم. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. -دبیر، مدرسه دخترانه نمونه دولتی فاطمیه، قوچان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ آموزش به روش دست سازه‌های زیست‌شناسی توسط دانش‌آموزان و آموزش به روش سخنرانی توسط معلم بر سنجش درس زیست‌شناسی بود. پژوهش در سال 1397 به روش شبه ­آزمایشی در دو گروه مستقل انجام شد. جامعۀ آماری شامل همۀ دانش‌آموزان پایۀ دهم تجربی دبیرستان نمونه دولتی فاطمیۀ شهرستان قوچان بود و 24 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی و به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آموزش مبحث دستگاه تنفسی، دانش‌آموزان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به روش سخنرانی توسط معلم آموزش دیدند و گروهی دیگر به روش آموزش با استفاده از دست سازه‌های زیست­ شناسی توسط دانش‌آموزان مورد آموزش قرار گرفتند. برای مقایسه میزان یادگیری، از آزمون کتبی مشابه برای هر دو گروه استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل نمره­ ها با آزمون آماری تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه­ 16 انجام گرفت. سطح آلفا برای معناداری 0.05 تعیین گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در میانگین نمره­ های مبحث موردنظر در درس زیست‌شناسی وجود دارد و میانگین نمره ­ها در گروهی که به روش دست سازه‌ها آموزش دیده­ بودند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش نشان داد. به نظر می­ رسد استفاده از دست سازه‌ها به تفهیم عمیق ­تر مطالب زیست‌شناسی در دانش‌آموزان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


امینی تهرانی، مرضیه (1396). خلاقیت در آموزش زیست‌شناسی. رشد آموزش زیست‌شناسی.
زارع، زهرا؛ انصاری راد، پرویز؛ صفاری بروجنی، محمد؛ و حسن زادگان رودسری، ماهرخ (1396). اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست‌شناسی. آموزش پژوهی. 30-9 3 (10)3.
شعبانی، حسن (1385). مهارت‌های آموزشی روش­ها و فنون تدریس، چاپ تربیت سوم، تهران: انتشارات سمت.
عبادی‌مناس، قدرت؛ سپهریان آذر، فیروزه؛ و جامعی، رشید (1400). تاثیر آموزش زیست‌شناسی مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 103-81، (1)10.
کیانی، فرحناز (1386). بررسی رویکردهای فلسفه علم فیزیک و تأثیر آن در آموزش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران. 
نصیرپور، علی؛ و زارع، زهرا. (1399). مقایسه اثربخشی روش تدریس نقشه مفهومی با روش سخنرانی در یادگیری درس زیست‌شناسی. پژوهش در آموزش زیست‌شناسی. 28-19 (6)2.
Baylor, A. L., Ritchie, D. (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classrooms? Computers & Education, 39(4): 395-414.
Dori, Y. J., Belcher, J. (2005). How does technology-enabled active learning affect undergraduate students' understanding of electromagnetism concepts?. The journal of the learning sciences, 14(2): 243-279.
Dori, Y. J., Belcher, J., Bessette, M., Danziger, M., McKinney, A., & Hult, E. (2003). Technology for active learning. Materials Today, 6(12): 44-49.
Elaine Payne, E., Lesley, W. (2000). Developing essentail study skills. England: Prentice-Hall.
Kind, P. M., Kind, V. (2007). Creativity in science education: Perspectives and challenges for developing school science. Studies in Science Education. 43:1-37.