بررسی چالش‌های آزمون مرحله اول المپیاد علمی زیست‌شناسی دانش‌آموزی و رویکردهای بهبود آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی جانوری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

هدف این تحقیق، مطالعه آزمون مرحله اول المپیاد زیست‌شناسی و چالش‌های مربوط به آن در سیستم آموزشی است. رقابت المپیاد زیست‌شناسی دانش‌آموزی، اصلی‌ترین روش شناسایی و هدایت دانش آموزان دبیرستانی در شاخه زیست‌شناسی است. سازوکارهای مناسب آموزش و آزمون می‌تواند موجب افزایش بازده در شناسایی افراد علاقه‌مند و بااستعداد در زیست‌شناسی شود. در این بررسی به تجزیه‌وتحلیل آزمون­های المپیاد زیست‌شناسی 5 سال اخیر بر اساس مقالات و منابع موجود پرداخته‌شده است و سؤالات آزمون‌ها ازنظر تعداد، زمان اختصاص داده‌شده، توزیع محتوی علمی و انطباق با مطالب کتب جدیدالتالیف درسی بررسی‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که توزیع پرسش‌های آزمون منطبق با اغلب سرفصل‌های کتاب‌های جدید نیست. مباحث جانوری 38 درصد، سلولی مولکولی، 26 درصد، گیاهی 21 درصد، ژنتیک 3 درصد و سایر مباحث 12 درصد محتوی کتاب‌های زیست‌شناسی دبیرستان را تشکیل می‌دهند. اما به‌عنوان‌مثال 17 تا 20 درصد در سؤالات آزمون‌های مرحله اول اخیر مربوط به موضوعات جانوری است. به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات جدید در کتب درسی زیست‌شناسی و افزایش چشمگیر تعداد دانش آموزان رشته علوم تجربی و درنتیجه افزایش داوطلبین آزمون‌های المپیاد، باید رویکردهای آموزشی و آزمودنی جدیدی را منطبق با المپیاد زیست‌شناسی بین‌المللی دانش‌آموزی بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 مقدسی، غ، رسام، ق(1392). تجزیه‌وتحلیل موضوعی سؤالات المپیاد زیست‌شناسی پانزده دوره آزمون‌های مرحله اول کشوری. رشد آموزش زیست‌شناسی، 29 (2): 43-46.
زارع، ح، مصطفایی، ع، امین پور، ح(1397). سنجش و اندازه‌گیری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
سیف، ع(1398). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.