مروری بر روش تدریس پژوهش محور(IBSE) در آموزش زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی و مطالعات اجتماعی/مرکز آموزش عالی شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان/تهران/ایران

2 - دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ی آموزش زیست شناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مروری بر روش پژوهش محور (IBSE) در آموزش زیست شناسی است. معلمان برای دست‌یابی به اهداف آموزشی خود نیازمند مجموعه ­ای از مهارت­ها هستند. مدت‌هاست که معلمین و اساتید در تلاش برای انتقال مفاهیم به روشی بهتر، آسان‌تر و پربازده‌ تر هستند که این نیاز و تلاش، سبب ابداع و ایجاد روش‌های نوین تدریس در نظام آموزش و پرورش شده است. یکی از این روش‌های نوین تدریس به ویژه در علوم پایه روش تدریس پژوهش محور می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در راستای این هدف در پژوهش حاضر، برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات اسنادی استفاده شده است و به بررسی منابع چاپی و الکترونیکی پرداخته‌ شده است. همچنین در این مقاله به ذکر تجربیاتی در تدریس کتاب زیست‌شناسی دوازدهم براساس این روش پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، روش آموزش علوم مبتنی بر پژوهش می‌تواند معلمان را در جهت پاسخ به چگونگی ایجاد روحیه پژوهش محور و انعطاف پذیر و همچنین تلاش در جهت آموزش فرایند تفکر به فرد یادگیرنده یاری دهد. تدریس زیست شناسی به وسیله‌ ی این روش علمی می‌تواند علاوه بر درگیرکردن دانش آموز در فرآیند یادگیری، از استرس ناشی از سنگین بودن مطالب درسی بکاهد و دانش آموز را به یادگیری درس‌ مشتاق‌کند.


کلیدواژه‌ها


 - جهانی، ج (1387). آموزش تفکر خلاق به نوجوانان: رویکرد پژوهش محور. اندیشه نوین تربیتی، 4: 29-54.
- قاسم پور مقدم، ح؛ علیزاده، ف ص؛ اکبری شلدره‌ای، ف (1389). روش های نوین یاددهی  یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش.تهران: انتشارات فرتاب.
- مقرب الهی، ز (1391). روش‌های نوین تدریس. مجله موج، 4: 48-77.
- مهرمحمدی، م (1380) . ماهیت تدریس و ابعاد زیبایی شناختی آن. مجله مدرس، 5: 43-57.
-Barron, F. (2003). Crativity Thinking. London: SAGE.
- Bell, R., Banchi, H. (2008). The Many Levels of Inquiry. Science and Children. 46(2): 26-29.
-Boud, D., Felletti, G. E. (1997). The challenge of problem-based learning. London: Kogan Page
-Cavas﹐B. (2012). The meaning and need for “Inquiry Based Science Education (IBSE)”. Journal of Baltic Science Education, 11(1):4-15.
-Cudova, R, Kubiatko, M, Radvanova, S, Cizkova, V  .(2013). The teachers’ opinions and requirements of Biology Skils. Journal of Baltic Science Education. 12(5): 579-591.
-Debono, E. (2003). serious creativity. New York: Wiley.
 Dewey, J. (1997). How We Think, New York: Dover Publications-
 - Freire, P. (1984). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Publishing Company.
- Jiri, S., Pavel, D., Martin, B., Ivana, S. (2015). The Effectiveness of Inquiry Based Science Education in Relation to The Learners´ Motivation Types. Journal of Baltic Science Education, 14(6):791-803. 
-Rocard, M. (2007). Science Education Now: A New Pedagogy for the Future of Europe. European Commission Directorate General for Research Information and Communication Unit. Retrieved 15/02/2012: 5-28.
-Schwab, J. (1960). Inquiry, the Science Teacher, and the Educator, the school review 68(2):176-195.
Vygotsky, L.S. (1962).Thought and Language. Cambridge: MA-MIT Press.-
- Windschitl, M. (2002). Inquiry projects in science teacher education: What can investigative experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice? Science Education. 87(1):112-143.
- Zuzana, J., Stanislav, L.  Martina, H., Ľubomír s, Jan G, Brigita B, Marian K.)2016). Efficacy of Inquiry-based learning in mathematics, physics and informatics in relation to the development of students´ inquiry skills. Journal of Baltic Science Education.15(5):559-574.