تاثیر آموزش‌ های مجازی درس زیست‌ شناسی بر میزان خلاقیت دانش‌ آموزان رشته علوم تجربی (مطالعه موردی دانش‌آموزان پایه دهم منطقه 9 آموزش و پرورش تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر زیست شناسی رسمی آموزش و پرورش

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی تکوینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه آموزش مجازی و میزان بروز خلاقیت دانش­آموزان دهم تجربی مدارس شهر تهران در یادگیری درس زیست‌شناسی  است. در عصر حاضر، دانش ­آموزان برای رویارویی با تحولات باید مهارت­های تفکر انتقادی و خلاق خود را به منظور تصمیم­ گیری مناسب و حل مسائل  پیچیده جامعه بهبود بخشند. روش به کار رفته در این پژوهش از نوع پیمایشی با تکنیک پرسشنامه است. جامعه ­ی آماری در این پژوهش، دانش ­آموزان دهم تجربی منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران است و نمونه‌ی آماری به تعداد 80 نفر به صورت تصادفی از میان آنان انتخاب شده­ اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد تدریس خلاق، پرسشنامه ­ای محقق ساخته است که بر اساس مدل اکوال (1996) طراحی شده‌است و به سنجش تدریس خلاق می­ پردازد. ضریب اعتبار یا روایی این پرسشنامه در این پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و مقدار 0.89 برآورد شد. نتایج مطالعه حاضر نشان می­ دهد 73 درصد از روش های آموزشی به کار گرفته شده در کلاس ­های درس دهم تجربی مدارس متوسطه دوم منطقه ۹ شهر تهران در درس زیست شناسی مولفه ­های خلاقیت را بکار می­ برند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، ا (1394). رابطه آموزش مجازی و خلاقیت دانش آموزان در هزاره سوم. فصلنامه خانواده و پژوهش. 12(29): 41- 55.
امانی طهرانی، م (1392). ساختگرایی برای معلمان علوم.تهران: انتشارات سمت
پیرخائقی،ا (1389).تاثیر آموزش و پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران: مجله آموزش مرکزی کودکان و نوجوانان.
جرجانی، ع (1387).خلاقیت در آموزش و پرورش(تهدیدها،فرصت ها و ارائه راه حل های پیشنهاد). کار و جامعه.103: 58-61
حسینی،ا (1386). بررسی تاثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش­آموزان. نوآوری­های آموزشی. 6(23): 147- 168.
داوودی،خ (1388).کتاب معلم(راهنمای تدریس). تهران: انتشارات کتاب های درسی.
سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، ا (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه
صمدی، ا (1398). چالش­های موجود در آموزش زیست­شناسی و نقش خلاقیت در افزایش یادگیری آن. پژوهش در آموزش
زیست­شناسی. 1(1): 15-30.
ضرغامی، س (1388). نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی. مطالعات تربیتی و روان شناسی.
 11(1): 39-60.
فرخی، ا؛ لهراسبی، م (1398). آموزش زیست شناسی با رویکرد فناورانه. پژوهش در آموزش زیست­شناسی. 1(3): 31-42
فارغ زاه، ن؛ کاشی،ع (1392). بررسی روش ها و ابزار های آموزشی مجازی به منظوز ارتقاء کیفیت آموزش از دید استادان دانشگاه آزاد واحد خدا بنده. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 5(1): 121-152.
قاضی زاده فرد، ض (1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبانی سیستم های اطلاعاتی.تهران: انتشارات امام حسین.
کلبادی،ع ؛ تابان، ل؛ عبداله میرزایی، ر  (1388). سبک ها و رویکردهای چهارگانه آموزش آزمایشگاهی و جایگاه آن در برنامه درسی کارشناسی شیمی در دانشگاه نهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی، تبریز ایران
کدیور، پ (1387). روانشاسی تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
محبی امین، س؛ جعفری ثانی، ح؛ سعیدی رضوانی، م؛ امین یزدی، ا (1392). وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله ایرانی آموزش پزشکی. 13(6):509-518.
Donald, J. (2009). Creativity Is Too Difficult to measure.Journal Article Gifted child Quarterly, 53(4), 245-247.
Finkelstein, N.D., Perkins, K.K., Adams, W., Kohl, P., Podolefsky, N. (2005). Can Computer Simulations Replace Real Equipment in Undergraduate Laboratories?  DOI:10.1063/1.2084711
Kyung-Hwa, L. (2005). The relationship between creative thinking ability and creative personality of pre-schooles. Internation Education Journal. 6(2):194-199.
Young, L.P. (2009). Imagine creating rubrics that develop creativity. English journal.
 99(2): 74-79.