تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم بر اساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی رشته دبیری زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان،ارومیه،ایران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر محتوای کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی است. تحول در نظام آموزشی معادل با تحول در نیروی انسانی آن کشور و سازندگی در آینده است. یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است و بهبود این بخش منجر به تغییراتی مهم در جامعه و تغییرگسترده در سیر یادگیری می‌شود. در این پژوهش کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹8، طبق الگوی فعال- غیرفعال ویلیام رومی مورد بررسی قرارداده‌شد. روش تحقیق، تحلیل محتوا است وجامعه آماری پژوهش،کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹8 است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ضریب درگیری یادگیرنده در بخش‌های متن و تصاویر به ترتیب 030/0 و 098/ 0 به دست آمد. نتایج نشان دهنده‌ی غیرفعال بودن کتاب در بخش‌های متن و تصاویر است. فعال بودن کتاب به معنای قدرت درگیری دانش آموز در روند آموزش است؛ قدرتی که در آموزش غیرفعال دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


 - امیرآتشانی، زهرا؛ رسولی، مهستی (1393). تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی، انتشارات جامعه‌شناسان.
- اسد بیگی، پژمان؛کرمی، زهره؛ کرمی، مهدی (1392)."تحلیل کتاب ریاضی4 پایه اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه‌شناختی بلوم". پژوهش دربرنامه ریزی درسی.10(37): 179-167
- بدریان، عابد؛ رستگار، طاهره (1385). "مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم دوره آموزش عمومی ایران و کشورهای موفق در آزمون تیمز" ارائه شده در همایش نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی .www.civilca.com
- بیابانگرد، اسماعیل (1384). روان شناسی تربیتی(روان شناسی یادگیری و آموز ش). تهران : نشر ویرایش
- جعفری هرندی، رضا؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم (1387)."تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب های درسی". فصلنامه حوزه و دانشگاه: روش شناسی علوم انسانی. 14(55): 58-33.
- حسن مرادی، نرگس (1396). تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی(چاپ پنجم). تهران: انتشارات آییژ.
- دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
- رضوی، سیدعباس (1390). مباحث نوین در فناوری آموزشی(چاپ دوم). اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
- شریعتمداری، علی (1386). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تهران: انتشارات امیر کبیر.
- صدیق سروستانی، رحمت الله (1375). "کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی ". فصلنامه علوم اجتماعی، 8: 91-114.
- فتحی واجارگاه، کوروش (1372). "تحلیل محتوای کتاب های علوم پایه دوم تا پنجم ابتدایی سال1372-1371 با روش ویلیام رومی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- فتحی واجارگاه، کورش؛ آقازاده، محرم (1390). راهنمای تالیف کتابهای درسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آییژ
- قربانی، محمدرضا؛ غلامی، اعظم؛ داداش زاده، امین (1396).تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی. فصلنامه آموزش پژوهی، 3(11):83-101.
-کرمی، زهره؛ اسد بیگی، پژمان؛ کرمی، مهدی (1392)."تحلیل کتاب ریاضی4 پایه اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه‌شناختی بلوم". پژوهش دربرنامه ریزی درسی.10(37): 179-167
- ملکی، حسن (1389). برنامه ریزی درسی. مشهد: پیام اندیشه.
- نوریان محمد (1388). راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های فارسی اول دبستان در ایران. تهران: نشر شورا.
- یارمحمدیان، محمدحسین (1381). اصول برنامه ریزی درسی (چاپ سوم). تهران : انتشارات یادواره کتاب.
- یارمحمدیان، محمدحسین (1392). اصول برنامه‌ریزی درسی (چاپ دوازدهم). تهران: انتشارات یادواره کتاب.