بررسی تدریس و یادگیری مبتنی بر شناخت گرایی در آموزش زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه روندهای یادگیری، انواع حافظه و چگونگی به کاربردن آن در تدریس و یادگیری می باشد. در مقاله حاضر سعی برآن شده است روش تدریس و یادگیری که دو بخش مهم در امر آموزش هستند، برای داشتن یک آموزش مطلوب درکنار هم به کارگرفته شوند. برای جمع آوری اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی کتب و مقالات داخلی و خارجی در زمینه روش تدریس و روان شناسی پرداخته شده است. تحلیل ها و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد آموزش فرآیندی دو طرفه است و دانش در آن به صورت فعال به یادگیرنده منتقل می‌شود. برخلاف رویکرد رفتارگرایی که انتقال یادگیری، منفعل است، در این فرآیند معلم به عنوان یک راهنما عمل می‌کند. استفاده از فناوری اطلاعات در حین تدریس و عینی نمودن مفاهیم بر یادگیری دانش‌آموزان، رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی آنان نیز موثر است.

کلیدواژه‌ها


 - احمدی قراچه, علی محمد؛ دوکوهکی، حسین (۱۳۹۷). بررسی و مقایسه مولفه های برنامه درسی از دیدگاه رفتارگرایی و سازنده‌گرایی اجتماعی، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران. تهران، مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام، ص2 -1 و ص8-4.
- درتاج، فریبرز؛ خانی، محمد حسین (1396). روان شناسی یادگیری. تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
- رفیعی، فروغ (۱۳۸۱). کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس نظریه ساخت گرا و نظریه یادگیری اجتماعی. نشریه پرستاری ایران، ۱۵(۳۲ و ۳۳): 2-10.
- سیف، علی اکبر(1395). روش‌های یادگیری و مطالعه، تهران: نشردوران.
- شعبانی حسن (1395). مهارت های آموزشی و پرورشی جلد1، تهران: انتشارات سمت.
- فنستر، میچرگری؛ سولتیس، جوناس (2004)، رویکردهای تدریس (ترجمه: دکتر احمدرضا نصر و همکاران). تهران: انتشارات مهرویستا.
-کریمی، یوسف (1395). روان شناسی تربیتی، تهران: نشر ارسباران.
- محمدی، سودابه؛ سروش، فریبرز (۱۳۹۳). بررسی نقش نظریه انعطاف پذیری شناختی در آموزش و یادگیری. کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی. موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، ص2-1
- نوروزی داریوش؛ رضوی سیدعباس(1395). مبانی طراحی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
- نوروزی، داریوش(1381). روش ها و فنون های تدریس رشته علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 
- Rogers, C. R. (1969). Freedom to learn: a view of what education might become. Columbus, OH, Charles E. Merrill.
- Goodman, P. (1968), Freedom and Learning, The Need for Choice: Saturday Review, 18:137-146.
- Veselinovska, S.S., Gudeva, L.K., Djokic, M. (2011). Procedia Social and Behavioral Sciences ,15: 2521–2527.