ارزیابی وضعیت آموزش مجازی درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت مندی و موتر بودن آموزش مجازی درس زیست شناسی دانش آموزان در دوران شیوع ویروس کرونا می‌باشد. در اواخر سال 2019 بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا که کانون آن شهر ووهان کشور چین بود شیوع پیدا کرد و به سرعت سرتاسر جهان را درگیر خود کرد. در این شرایط آموزش مجازی به عنوان یکی از روش‌های رایج و نوین در کشورهای مختلف برای آموزش دانش‌آموزان در مقاطع گوناگون تحصیلی در سرتاسر جهان به شمار می‌رود. عواملی مانند افزایش امکانات و دسترسی به اینترنت در رشد این روش نقش مؤثری داشته اند.
در این مطالعه تعداد 40 پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم (پایه یازدهم) که از میان 60 دانش آموز با وضعیت‌های تحصیلی گوناگون (ضعیف، متوسط و قوی) انتخاب شدند تکمیل‌گشت. در این پرسشنامه از دانش‌آموزان خواسته شد که نظرات خود را درباره‌ی آموزش مجازی درس زیست شناسی با گزینه های موجود در پرسشنامه ارائه دهند. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش 5/52 درصد دانش آموزان با برگزاری کلاس مجازی زیست شناسی در این برهه زمانی موافق بودند و 25 درصد آنان با این روش مخالف بودند. همچنین میزان سطح معنا داری در این پژوهش 01/0 است که نشان دهنده‌ی تاثیر آموزش مجازی در درس زیست شناسی می‌باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی به عنوان یک روش آموزشی می تواند استفاده گردد درصورتی که در آن انتقال مفاهیم به خوبی انتقال یابد.

کلیدواژه‌ها


- Amiri, P. (2020). The Role of Electronic Health During the Covid-19 Crisis: A Systematic Review of Literatures. Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(4): 358-367.
- Suwantarat, N., & Apisarnthanarak, A. (2015). Risks to healthcare workers with emerging diseases: lessons from MERS-CoV, Ebola, SARS, and avian flu. Current opinion in infectious diseases, 28(4): 349-361.
- Paraskevis, D., Kostaki, E. G., Magiorkinis, G., Panayiotakopoulos, G., Sourvinos, G., & Tsiodras, S. (2020). Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event. Infection, Genetics and Evolution, 79: 104212.
- Ammenwerth, E., Brender, J., Nykänen, P., Prokosch, H. U., Rigby, M., & Talmon, J. (2004). Visions and strategies to improve evaluation of health information systems: Reflections and lessons based on the HIS-EVAL workshop in Innsbruck. International journal of medical informatics, 73(6): 479-491.
- Kaplan, B. (2001). Evaluating informatics applications-some alternative approaches: theory, social interactionism, and call for methodological pluralism. International journal of medical informatics, 64(1): 39-56.
- Borhani, F., Vatanparast, M., Abbaszadeh, A., & Seyfadini, R. (2012). The effect of training in virtual environment on nursing students attitudes toward virtual learning and its relationship with learning style. Iranian Journal of Medical Education, 12(7): 508-517.
- Fini, A. A. S. (2008). Survey on professors and student’s attitude about virtual learning in Iran universities. International journal of education and information technologies, 2(1): 31-35.
- Jahanian, R., & Etebar, S. (2012). The Evaluation Of Virtual Education In View Point Virtual E-learning Centers In Universities Of Tehran From Students.
- Ellis, R. A., Ginns, P., & Piggott, L. (2009). E‐learning in higher education: some key aspects and their relationship to approaches to study. Higher Education Research & Development, 28(3): 303-318.
    - Gholami, A., jalali, H. (2020). The Effect of Virtual Education on Biology Learning in 11th    Grade Students in Delgan County.Journal of Education in Basic sciences.; 5(17): 1-21.
 
- Sarmadi, M., Zarrabian, F., seif, M., fatemiaan, A. (2019). A Study of the Epistemological Foundations of Education Based on Virtual Social Networks., 8(1): 155-180.
- Zamani, B. B. E., & Madani, S. A. (2012). Guidelines for Increasing the Efficiency and Effectiveness of Teachers in Virtual Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3): 39-50.
- Farrokhi, A., Lohrasbi, M. (2019). Biological education with a technological approach. Research in Biology Education, 1(3): 31-42.
- Keshavarz, M., Rahimi, M., & Esmaeili, Z. (2013). The effect of e-learning on the academic development of university students. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 1(2): 13-21.
- Soufian,S., Azizi, M., Varvanipour, F.  (2017). Production of E-Learning Content and Evaluating the Effect of Blended Learning of Cell and Molecular Biology Laboratory in Students Learning Process of Arak Payame Noor University. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning.; 5(2):9-18.
    - abbasi, A., shareiat, H., Sarbazhoseni, A. (2018). Comparison of the Effect of   Electronic Learning on Critical Thinking, Creativity and Academic Achievement in Secondary High School Students in Empirical Sciences. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 8(4): 5-23.