تاثیر آموزش زیست شناسی به روش درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان(مطالعه موردی دانش آموزان متوسطه 1 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر زیست شناسی، آموزش و پروش منطقه ی 5 تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش به شیوه‌ی درس پژوهی معلمان بر افزایش نمرات دانش آموزان در مباحث زیست شناسی درس علوم تجربی بوده است. نمونه آماری این پژوهش 128 دانش آموز دختر محصل در پایه هشتم دوره متوسطه اول است که به صورت تمام شماری انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (آموزش با روش درس پژوهی) و کنترل (آموزش با روش سنتی) تقسیم شدند. برای نیل به این هدف، ابزار پژوهشی شامل آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته است. روایی آزمون پیشرفت تحصیلی توسط مدرسان و اساتید علوم تربیتی و متخصصین صاحب نظر زیست شناسی مورد تایید قرارگرفت و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به صورت پس آزمون بر روی دو گروه دانش آموزان اجرا گردید. دراین تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر فعالیت درس پژوهی معلمان باعث افزایش نمرات دانش آموزان در مباحث زیست شناسی درس علوم تجربی می شود.

کلیدواژه‌ها


- ای موراتا . ترجمه: عربان، ش( 1395)، یادگیری معلم با درس پژوهی، فصلنامه تربیت معلم فکور، 3: 111- 130.
- پور احمد علی، امیر؛ شیخی فینی، علی اکبر، زینلی پور، حسین و ایزدی، صمد. (1397). تبیین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعه موردی استان مازندران.
- حبیب زاده، عباس(1389)؛ تهیه و اجرای طرح درس ریاضیات در قالب مطالعه درس پژوهی و بررسی اثربخشی آن بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خود کارآمدی تصوری معلمان کلاس سوم ابتدایی شهرستان قم، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی. 
- رزمجویی،پروین؛ بزرگی نژاد، خدیجه، زارعی، رضا (1397). تاثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای و تفکر انتقادی آموزگاران. توسعه حرفه ای معلم .3(2): 38-58.
- سرکارآرانی، محمدرضا.(1392). درس پژوهی: الگویی برای توانمند سازی معلمان، همشری آنلاین 
- شیروانی، داریوش؛  حاتمی، الهام. (1394). بررسی تاثیر طرح درس پژوهی در افزایش کیفیت یاددهی – یادگیری. کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.
- فروزان پور، آزاده؛ ناطقی، فائزه؛ سیفی، محمد. (1396). واکاوی اصول حاکم بر اجرای مطلوب برنامه درسی درس پژوهی. فصلنامه علمی پژوهی تدریس پژوهی. 5(1): 127-148.
 
- Beninghof, A.M. (2015). To clone or not to clone coteaching: Making it work. J. educational Leadership.73(4):10-15.
- Sarkararani, M.R.  Keisuke, F.,  Lassegard, J.P. (2010). "Lesson Study" as Professional Culture in Japanese Schools: An Historical Perspective on Elementary Classroom Practices. Japan Review. 22: 171–200.
- Stigler, J., Hibert, J. (2011). Educational Dissection, Translation by Mohammad Reza Sarkararani and Ali Reza Moghaddam, Fourth Edition, Tehran Publication.
- Dudley, P., Xu, H., Vermunt, J.D.,  Lang, J. (2019). Empirical evidence of the impact of lesson study on students’ achievement, teachers’ professional learning and on institutional and system evolution. European Journal of Education Research, Development and Policy. 54(2): 202-217.
-Dudley,P. (2013). Teacher Lrarning in Lesson Study: What interacon-level discourse analysis revealed about how teachers utilised imagination,tacit knowledg of teaching and fresh evidence of pupils learning,to develop practice knowledge and so enhance their pupil learning ,Journal of Teaching and Teacher Educaon. (34),107-121.