آموزش زیست شناسی با رویکرد فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مطالعات اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان( واحد شهید بهشتی تهران)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان(واحد شهید بهشتی تهران)، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مروری بر استفاده از شیوه های آموزشی نوین برای تدریس است. در مقاله حاضر سعی بر آن شده است تا بر آموزش هوشمند و فواید آن تمرکز شود. آموزش مهمترین بخش یک کشور است که می تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و نقش مهمی را برای داشتن آینده بهتر ایفا کند، هر تغییر بزرگی با ایده های نو آغاز می شود و ایده های نو در طول آموزش ظاهر می گردند. مدارس مکان های بسیار مهمی برای آینده جامعه هستند بی شک برای اجرا هرگونه تحولی در سیستم آموزشی کشور نیاز به توجهی دو چندان به مدارس احساس می شود. بر این اساس پژوهش پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا بر افزایش بازده یادگیری با استفاده از فناوری های نوین اشاره کند.. ارائه برخی امکانات آموزشی تسهیل گر در آموزش زیست شناسی و اهداف تالیف کتب درسی از جمله مواردی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


- پرند، رویا و احمدی غلامعلی (1396) . نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی. پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.  
- حسنی جعفری، فتانه؛ لاریجانی، مریم؛ شاه محمدی، نیره؛ میر عابدینی شیرین (1396) فناوری آموزشی. تهران: انتشارات پیام نور.
- ذوفن شهناز (1396).کاربرد فناوری های جدید در آموزش. تهران : انتشارات سمت.
- سرکار آرانی، محمد رضا(1382). فرهنگ آموزش در ژاپن، برنامه درسی و فرایند یاددهی -یادگیری در آموزش و پرورش دوره ابتدایی ژاپن. انتشارات روزنگار.
- شریفی علیرضا (1394). بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران. انتشارات دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.
- معدن دار آرانی، عباس؛ سرکار آرانی، محمد رضا (1396). مباحث نوین در اقتصاد آموزش. تهران: انتشارات نی.
- گروه مولفین برگزیده (1398) همگام با خانواده همسو با مدرسه. انتشارات گردو دانش (دارای تاییدیه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش).
- Howlett, Uskov, Vladimi Robert J., Jain, Lakhmi C  2019 /) 17-19, 2015(/Smart education and smart e learning / presented at the 2nd international KES conference.
-Soltani Mehdi (2012).The Structure of Smart Schools in the Educational System .Institute of IT, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan.