دیدگاه استادان و دانشجویان رشته‌های آموزش زیست‌شناسی، فیزیک و شیمی پیرامون ویژگی‌های استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان:یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل ویژگی‌های استاد برتر رشته‌های آموزش علوم پایه (زیست شناسی، فیزیک و شیمی) دانشگاه فرهنگیان از منظر دانشجویان و اساتید رشته‌های علوم پایه، می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و راهبرد آن تحلیل محتوا است. جامعه­ی پژوهش را دانشجویان و اساتید علوم پایه در پردیس باهنر اصفهان تشکیل می دهد. برای دریافت دیدگاه‌ دانشجویان و اساتید، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد ویژهبیست و شش نفر از اساتید و دانشجویان رشته‌های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان برای مصاحبه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها بر اساس تحلیل محتوای مضمونی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شدند. داده­ها پس از مفهوم پردازی در طبقات عمده کدگذاری شدند. نتایج حاصل از داده‌ها حاکی از آن است که استاد برتر در دانشگاه فرهنگیان دارای سه جایگاه اساسی شامل تربیت علمی، تربیت رفتاری و تربیت حرفه­ای است. تربیت حرفه­ای اشاره به ویژگی­های متمایزاستاد دانشگاه فرهنگیان، نسبت به سایر دانشگاه­ها دارد.

کلیدواژه‌ها


- اناری نژاد، عباس؛ زینلی، متین؛ زارعی، فاطمه(1394). بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس در مورد ویژگی‌های استاد توانمند، کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز- ایران.
- چراغی، محمدعلی؛ غیاثوندیان، شهرزاد. اسماعیلی، مریم(1392). ویژگی‌های استاد نمونه: یک مطالعه کیفی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره دوم.
-رجائی، سید مهدی (1398). بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه درسی جدید رشته آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان درمقایسه با برنامه قبلی. پژوهش درآموزش زیست شناسی، 1(1)، 16-4.
- سعیدی، یاسین؛ آراسته، حمیدرضا و زین آبادی، حسن رضا (1395). ویژگی‌های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5(13)، 154-122.
- شاهسونی، خدیجه؛ فرج الهی، مهران؛ظریف صنایعی، ناهید(1393). ویژگی‌های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه های ارائه دهنده آموزش مجازی در شهر شیراز، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، ۵ (۲) :۵۲-۶۰.
- شریف نیا، سید محمد؛ عبادی، عباس؛ حکمت افشار، میترا(1392). ویژگی‌های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی. فصلنامه نسیم تندرستی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. دوره دوم ،شماره 1، 10-1.
- فتحی، معصومه؛ سعدی پور، اسماعیل؛ابراهیمی قوام، صغری؛ دلاور علی (1396). موفقیت برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان در ایجاد شایستگی های حرفه ای معلمی. مطالعات برنامه درسی، 13(50)، 166-139.
- منصورقناعی، رویا، اسماعیل پور بندبنی، محمد، مصفای خمای، هما(1393). ویژگی‌های استاد بالینی موثر: نظرات دانشجویان پرستاری و مامایی سال­های آخر، آموزش پرستاری، 3(2)، 67-60.
- مولائی، حسین؛ ابراهیمی، ایوب؛ هوشی السادات، سیدعلیرضا (1396). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی ارزیابی کیفیت عملکرد اساتید دانشگاه فرهنگیان: رویکرد 360 درجه. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6(16)، 85-73.
- میرجلیلی، سیدمحمدعلی (1397). بررسی نقش توسعة حرفه‌ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعة موردی دانشگاه‌‌های فرهنگیان یزد. مطالعات آموزشی وآموزشگاهی، 7(2)، 9-38.
 
-Aydin, B. (2009). Views Of English Language Teachers On The Affective Domain Of Language Teaching In Turkey. Anadolu University Journal of Social Sciences, Anadolu University, 9(1), 263-280.
-Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). 77-101.
 
-Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S. and Lee Elliot Major, L. E. )2014). What Makes Great Teaching? Review of the Underpinning Research. Project Report. Sutton Trust: London.
-Connell, R. (2009). Good teachers on dangerous ground: towards a new view of teacher quality and professionalism. Critical Studies in Education 50(3):213-229.
-Dympna, D., Declan, F. & Deirdre, M. (2013) What is ‘good’ teaching? Teacher beliefs and practices about their teaching, Irish Educational Studies, 32:1, 83-108.
-Kember, D., Kwan, K. And Ledesma, J. (2001). Conceptions of good teaching and how they influence the way adults and school leavers are taught. International Journal of Lifelong Education 20(5):393-404.
-Kortagen, F. (2004). In serach of essence of good teacher:Toward a more historic approach in teacher education. Teaching and teacher education, 20, 77-90.
-Lowman, J. (1995) Mastering the techniques of teaching.San Francisco, CA, Jossey-Bass. Education, 55(1), 55–69.
-Lupascu, A. R., Panisoara, G. and Panisoara, L. O. (2014). Characteristics of Effective Teacher. Procedia Social and Behavioral Sciences 127:534-538.
-Moore, A. (2005). The good teacher: Dominant discourses in teaching and teacher education. British Journal of Educational Studies 53(2):226-227.
-Morrison, B. and Evans, S. (2016) University students’ conceptions of the good teacher: A Hong Kong perspective, Journal of Further and Higher Education, 42(3), 352-365.