بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به علم بیوتکنولوژی ( مطالعه موردی دانش آموزان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران.

3 استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران

چکیده

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پانزده تا هجده سال در ارتباط با علم بیوتکنولوژی(زیست فناوری) می باشد. بیوتکنولوژی به طور کلی شامل مجموعه‌ای از فناوری ها است که از ارگانیسم های زنده یا بیولوژیکی همچون گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم ها به منظور تولید محصولات جدید استفاده می شود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر آموزش و پرورش منطقه 9 شهر مشهد است که از میان آنان 63 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته با شاخص هایی در مورد شناخت بیوتکنولوژی و کاربردهای آن تنظیم شد. پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر کارشناسان و ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه ها توسط جامعه آماری تکمیل شد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که دانش آموزان درک نسبی به شناخت علم بیوتکنولوژی دارند اما در ارتباط با کاربرد این علم، درک بالاتری نشان دادند. با توجه به نتایج حاصل، آموزش مفاهیم اولیه و پایه این علم، برای کسب اطلاعات و درک دانش آموزان نسبت به این علم لازم می باشد.

کلیدواژه‌ها


 - مجد، احمد (1395). زیست شناسی سلولی مولکولی، چاپ هفتم. تهران: انتشارات آییژ
-Barış, Ç. Ç., & Kırbaşlar, F. G. (2015). A study of certain biology and biotechnology concepts in secondary school and high school course books in terms of scientific competency. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 420-426.
-Lazarowitz, R., & Bloch, I. (2005). Awareness of societal issues among high school biology teachers teaching genetics. Journal of Science Education and Technology, 14(5-6), 437-457.

-Kidman, G. (2009). Attitudes and interests towards biotechnology: the mismatch between students and teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, 5(2), 135-143.

-Harms, U. (2002). Biotechnology education in schools. Electronic Journal of Biotechnology, 5(3), 5-6.
-Dawson, V., & Soames, C. (2006). The effect of biotechnology education on Australian high school students’ understandings and attitudes about biotechnology processes. Research in Science & Technological Education, 24(2), 183-198.
-Pas, M., Vogrinc, J., Raspor, P., Udovc Knezevic, N., & Cehovin Zajc, J. (2019). Biotechnology learning in Slovenian upper-secondary education: gaining knowledge and forming attitudes. Research in Science & Technological Education, 37(1), 110-125.
-Harms, U. (2002). Biotechnology education in schools. Electronic Journal of Biotechnology, 5(3), 5-6.
-Cavanagh, H., Hood, J., & Wilkinson, J. (2005). Riverina high school students views of biotechnology. Electronic Journal of Biotechnology, 8(2), 1-7.
-Chabalengula, V. M., Mumba, F., & Chitiyo, J. (2011). Elementary education preservice teachers' understanding of biotechnology and its related processes. Biochemistry and Molecular Biology Education, 39(4), 321-325.