تاثیر کتاب " انسان و محیط زیست " پایه یازدهم بر تغییر دیدگاه فردی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دبیر آموزش و پرورش کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم بر تغییر دیدگاه فردی دبیران می باشد، تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش اجرای آن، توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر دبیران درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم شهر کرمانشاه می باشند. برای گرد‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه ای هدفمند و جامعه در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه ای است که توسط محقق بر اساس نمونه استاندارد طراحی شد تا از طریق فرمولهای آماری شناخت پیدا نماید که محتوا، روش، اطلاعات، نکات علمی جدید در کتاب انسان و محیط زیست دوره دوم متوسطه بر تغییر دیدگاه فردی دبیران تاثیر معنا دار دارد یا خیر. پرسشنامه مشتمل بر 70 سؤال است که مفاهیم محیط زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه داده ها را جمع آوری نموده و سپس آنها را وارد محیط SPSS کرده و با استفاده از آزمون آماری موجود در آن که شامل آزمون رگرسیون، آماره دوربین واتسون و تحلیل واریانس و توزیع فراوانی خطاها که برای سنجش میزان تاثیر گذاری متغیرها بر یکدیگر است، آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و فرضیه ها را به منظور تایید یا رد آنها مورد آزمون قرار دادیم. نتایج پژوهش نشان داد که کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم بر تغییر دیدگاه فردی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


 1- برک، لورای. ترجمه یحیی سید محمدی (1386). روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی). جلد اول. تهران: نشر ارسباران.
2- بری، جان. ترجمه حسن پویان و نیره توکلی (1380). محیط زیست و نظریه اجتماعی. چاپ اول، تهران:زیبا.
 
4- حاج حسینی، حمیده؛ شبیری، محمد و فرج الهی، مهران. (1389). نیازسنجی و تعیین اولویت‌های آموزشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی در محیط زیست. 12(1): 179-194.
5-رشیدی، آیدا و گنجی، حمزه (1392). اصول ومبانی مایندفولنس. تهران: نشر ساولان.
6-زمانی مقدم، افسانه و سعیدی، مهدیه (1392). بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه 12 آموزش و پرورش تهران. محیط زیست وتوسعه پایدار. 1(3): 19-30.
7- صالحی عمران، ابراهیم و آقامحمدی، علی (1387). بررسی دانش، نگرش و مهارت­های زیست محیطی معلمان، روان‌شناسی و علوم تربیتی دوره جدید. 95:91-118.
8- صاحبی، مصطفی (1397). مدیریت زیست محیطی. هفته نامه علم و هنر، پیش شماره  اردیبهشت ماه.
10- عباسپور، مجید (۱۳۸۶). انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
11- فاضلی، محمد و جعفرصالحی، سحر (۱۳۹۲)، شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران. فصلنامه مطالعات گردشگری، 22:137-161.
12-فردوسی، سیما؛ مرتضوی، شهرناز رضوانی، نعیمه (1386). بررسی رابطه بین دانش زیست‌محیطی و نگرش‌ها با رفتارهای محافظت از محیط. فصلنامه شناخت. 53 : 253 تا 266.
13-کاظمی، حمید و کشاورزیان فهیمه (1391). نقش فراشناخت وحل مساله در پیش بینی بهزیستی روانشناختی؛ رویکردهای نوین آموزسی1 (15): 91-106 .
14-کلایتون، سوزان و مایرز، جین. ترجمه صفاری نیا، مجید؛ عبدالله زاده، حسن؛ مفاخری، عبدالله؛ نیک صفت، ابراهیم و یوسفپور، ناهید (1390). روانشناسی حفاظت از محیط زیست. تهران: ارجمند.
15-میردامادی، محمود؛ اسماعیلی، سعید و باقری ورکانه، علی ( 1386). بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر از حفاظت محیط زیست. علوم و تکنولوژی در محیط زیست. 12(1): 201-216.
17-هزارجریبی، جواد (1391). آناتومی رفاه اجتماعی. تهران: جامعه و فرهنگ.
18-یوسف زاده، محمد رضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم و رشیدی، معصومه(1391). تاثیر آموزش مهارتهای فراشناختی بر خود کارامدی دانش­آموزان دختر دوره متوسطه. روان­شناسی مدرسه. 1:(3)133-118.
 
19- Anderson, M.L. Perlis, D.R Logic, (2005). self-awareness and self-improvement: The metacognitive loop and the problem of brittleness Journal of Logic and Computation, 15(1): 21-40.
21- Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C., and Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior : a  case study of culture leadership and trust. Management decision, 42(1): 13-40.
22- Atkinson, R.C. & R.M. Shiffrin (1968). “Human Memory: A Proposed System and its Control Processes”; In K. E. Spence & I. T. Spence (Eds.); Psychology of Learning and Motivation; New York: Academic press, 2: 89-195.
23- Baer, R. A., Smith, G. T & Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11(3):191-206.
24-Baer, R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice,10:125–143.
26-Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations, New York: Free Press.
27-Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26: 587-595. 
28-Beckman, P. (2002). Strategy instruction. Eric Digest. 
29-Belmont, I. M. & E. C. Butterfield (1969); The Relations of Short-Term Memory to Development and Intelligence; In L. C. Lipsitt & H. E. Reese (Eds.); Advances in Child Development and Behavior; New York: Academic, 4: 28-82.
30-Bennis, W. G., and Nanus, B. (1985). Leaders: the strategies for taking charge. New York: Harper & Row.