ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخص‌های شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، مرکز پردیس، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخص­های شناختی بلوم با توجه به نظرات معلمان پایه ششم انجام شد. این پژوهش از نظر روش­شناسی دارای رویکرد کیفی- کمی است. جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان پایه ششم شهرکرد در نیم­سال اول تحصیلی 99_1398 بودند که به دلیل پایین بودن حجم جامعه، تمامی آن‌ها، 100 نفر (46 زن و 54 مرد) به روش نمونه­گیری سرشماری، به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار بازآزمایی آن به فاصله دو هفته، 85/0 به­دست آمد. به­منظور تحلیل داده­ها از آزمون­های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (t زوجی) استفاده شد. یافته­های حاصل از بخش کیفی نشان داد که در مجموع 48 مفهوم برای14 فصل کتاب علوم تجربی به­دست آمد که در 5 دسته موضوعی (شیمی، زیست­شناسی، فیزیک، زمین­شناسی و فن­آوری اطلاعات) قرار دارند. همچنین، نتایج حاصل از بررسی میزان توجه به مفاهیم استخراج شده از هر فصل با توجه به شاخص­های شناختی بلوم از دیدگاه معلمان به تفکیک هر فصل نشان داد که تنها در فصل­های سوم، پنجم، ششم، دهم، دوازدهم و چهاردهم، به میزان قابل قبولی به تمامی سطوح شناختی بلوم توجه شده است؛ در سایر فصول تمرکز بیشتر بر روی سطوح شناختی پایین بلوم بوده است. همچنین، از نظر معلمان در تدوین کتاب علوم تجربی پایه ششم توجه بیشتری به سطوح پایینی سلسله مراتب شناختی بلوم شده است و هرچه از سطح نخست سلسله مراتب به سمت سطوح بالایی­ شناختی بلوم حرکت می­کنیم، میزان توجه به مفاهیم سطوح بالا کمتر می­شود.

کلیدواژه‌ها