داوران

نام داور سمت / سازمان
پرویز انصاری راد استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
ماهرخ حسن زادگان رودسری مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
سید مهدی رجائی استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
زهرا زارع استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
افسانه صمدی استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی
قدرت عبادی مناس استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی
اعظم غلامی استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
محبوبه فناخسرو استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
سمیه کی پور استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران
نوشین گشمردی استادیار دانشگاه فرهنگیان بوشهر
مهشید گلستانه استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
شیرین لطفی پناه مدرس دانشگاه فرهنگیان تهران
معصومه مدرس استادیار دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
لطف الله مهدوی استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران