بررسی تدریس و یادگیری مبتنی بر شناخت گرایی در آموزش زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه روندهای یادگیری، انواع حافظه و چگونگی به کاربردن آن در تدریس و یادگیری می باشد. در مقاله حاضر سعی برآن شده است روش تدریس و یادگیری که دو بخش مهم در امر آموزش هستند، برای داشتن یک آموزش مطلوب درکنار هم به کارگرفته شوند. برای جمع آوری اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی کتب و مقالات داخلی و خارجی در زمینه روش تدریس و روان شناسی پرداخته شده است. تحلیل ها و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد آموزش فرآیندی دو طرفه است و دانش در آن به صورت فعال به یادگیرنده منتقل می‌شود. برخلاف رویکرد رفتارگرایی که انتقال یادگیری، منفعل است، در این فرآیند معلم به عنوان یک راهنما عمل می‌کند. استفاده از فناوری اطلاعات در حین تدریس و عینی نمودن مفاهیم بر یادگیری دانش‌آموزان، رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی آنان نیز موثر است.

کلیدواژه‌ها