تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم بر اساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی رشته دبیری زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان،ارومیه،ایران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر محتوای کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی است. تحول در نظام آموزشی معادل با تحول در نیروی انسانی آن کشور و سازندگی در آینده است. یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است و بهبود این بخش منجر به تغییراتی مهم در جامعه و تغییرگسترده در سیر یادگیری می‌شود. در این پژوهش کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹8، طبق الگوی فعال- غیرفعال ویلیام رومی مورد بررسی قرارداده‌شد. روش تحقیق، تحلیل محتوا است وجامعه آماری پژوهش،کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی سال ۱۳۹8 است. بر اساس یافته‌های پژوهش، ضریب درگیری یادگیرنده در بخش‌های متن و تصاویر به ترتیب 030/0 و 098/ 0 به دست آمد. نتایج نشان دهنده‌ی غیرفعال بودن کتاب در بخش‌های متن و تصاویر است. فعال بودن کتاب به معنای قدرت درگیری دانش آموز در روند آموزش است؛ قدرتی که در آموزش غیرفعال دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها