ارزیابی وضعیت آموزش مجازی درس زیست شناسی در بین دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شعبه مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد، علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت مندی و موتر بودن آموزش مجازی درس زیست شناسی دانش آموزان در دوران شیوع ویروس کرونا می‌باشد. در اواخر سال 2019 بیماری ویروسی همه‌گیر کرونا که کانون آن شهر ووهان کشور چین بود شیوع پیدا کرد و به سرعت سرتاسر جهان را درگیر خود کرد. در این شرایط آموزش مجازی به عنوان یکی از روش‌های رایج و نوین در کشورهای مختلف برای آموزش دانش‌آموزان در مقاطع گوناگون تحصیلی در سرتاسر جهان به شمار می‌رود. عواملی مانند افزایش امکانات و دسترسی به اینترنت در رشد این روش نقش مؤثری داشته اند.
در این مطالعه تعداد 40 پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم (پایه یازدهم) که از میان 60 دانش آموز با وضعیت‌های تحصیلی گوناگون (ضعیف، متوسط و قوی) انتخاب شدند تکمیل‌گشت. در این پرسشنامه از دانش‌آموزان خواسته شد که نظرات خود را درباره‌ی آموزش مجازی درس زیست شناسی با گزینه های موجود در پرسشنامه ارائه دهند. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش 5/52 درصد دانش آموزان با برگزاری کلاس مجازی زیست شناسی در این برهه زمانی موافق بودند و 25 درصد آنان با این روش مخالف بودند. همچنین میزان سطح معنا داری در این پژوهش 01/0 است که نشان دهنده‌ی تاثیر آموزش مجازی در درس زیست شناسی می‌باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مجازی به عنوان یک روش آموزشی می تواند استفاده گردد درصورتی که در آن انتقال مفاهیم به خوبی انتقال یابد.

کلیدواژه‌ها