تحلیل محتوای بخش زیست ‌شناسی کتاب‌های علوم تجربی دوره اول متوسطه بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری زاهدان

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوای فصل‌های مربوط به بخش زیست‌شناسی در کتاب‌های علوم تجربی دوره اول متوسطه بر اساس اهداف آموزشی مریل می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، کتاب‌های علوم پایه‌‌های هفتم، هشتم و نهم چاپ سال ۱۳۹۸ است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که سهم بخش زیست‌شناسی در کتاب‌های علوم دوره اول متوسطه، ۳۲ درصد از کل صفحات این کتاب‌ها می‌باشد که نسبت به سایر بخش‌ها قابل قبول است. در مورد مؤلفه‌های موضوعی بیشترین فراوانی مؤلفه‌ها ابتدا مربوط به مؤلفه مفاهیم، سپس مؤلفه‌ی حقایق، بعد از آن مؤلفه‌ی روش کار و در آخر مؤلفه‌ی اصول و قوانین بوده است که به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت درس زیست‌شناسی قابل قبول باشد. در نوع عملکرد نیز محتوای کتاب‌های علوم در بخش زیست شناسی بیشتر با هدف ایجاد سطوح عملکرد یادآوری و عملکرد کاربرد، طراحی شده است و عملکرد کشف و ابداع که با توجه به اهداف آموزش زیست‌شناسی و در کل آموزش علوم باید بیش از همه عملکردها مورد توجه قرار گیرد، کمتر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها