دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1399، صفحه 1-86 
پدیدارشناسی روش آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس زیست شناسی

صفحه 3-18

فرزانه غریبی؛ فائزه ناطقی؛ سعید موسوی پور؛ محمد سیفی